Eğitim Sokağı
Hoşgeldiniz
Ziyaretçi. Kayıt Ol !

Sitemize Dosya Yükleyerek

Destek
Olabilirsiniz


Uygarlık tarıhı 6.hafta PDF
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5[-]
Etiketler
uygarlık , tarıhı , 6 , hafta , pdf

Konu: 26
Mesaj: 27
Cinsiyet:
Kıdem: 20-01-2015

1. UZAK DOĞU VE DOĞU AKDENİZ UYGARLIKLARI
1.1. Uzak Doğu Uygarlıkları
1.1.1. Çin Uygarlığı
Çin Uygarlığı tıpkı Mezopotamya ve Mısır uygarlıkları gibi suya dayalı hidrolik bir uygarlıktır. Çin’de ilk uygarlıklar, Huang He (Huañ Hı, Sarı Nehir) ve Chang Jiang (Çañ Cyañ, Yangzi) Irmakları boyunca gelişmiştir.Eski Çin kaynaklarına göre Büyük Yu (Yü) adında bir kral MÖ 2200 yılında Çin’de Xia (Şya) Hanedanı’nı kurmuştur. Geç kaynakların bildirdiğine göre Büyük Yu, Sarı Nehir’i kontrol altına almakla ün salmıştır. MÖ 1500 civarında ortaya çıkan Shang Hanedanı (MÖ 1500 - MÖ 1050), Sarı Nehir Vadisi’nin büyük bir kısmını kontrol altına almıştır. Shang Hanedanı döneminde ilk defa yazı ve bronz kullanılmıştır. Shang Hanedanı, batı komşuları Zhoular tarafından MÖ 1050 yılında ortadan kaldırılmıştır.
Zhou (Cov) Hanedanı (MÖ 1050 - MÖ 276) iki ana döneme ayrılır: Batı Zhou olarak bilinen ilk dönem (MÖ 1050 - MÖ 771), Çin’in altın yılları olarak da kabul edilir. Zhou Hanedanı’nın MÖ 771 yılında başkenti Luoyang’a taşımasından sonra Doğu Zhou dönemi (MÖ 771 - MÖ 256) başlar. Bu dönemin ilk evresinde (İlkbahar - Sonbahar Dönemi: MÖ 771 - MÖ 476) hanedan gücünü kaybetmiş, ülkede karışıklıklar başlamış ve yarı bağımsız feodal devletler ortaya çıkmıştır. Doğu Zhou döneminin ikinci evresinde (Savaşan Devletler Dönemi: MÖ 475 - MÖ 221) yedi devlet, iktidarı ele geçirmek için birbirleriyle mücadele etmiştir. Bu mücadeleler esnasında MÖ 256 yılında Zhou kralı tahtından indirilmiştir. Düşünürler, ülkenin bu karışık zamanlarında düzenin geri gelmesi için kafa yormuş ve tavsiyelerde bulunmuşlardır. Sözgelimi Konfüçyüs erdem, dürüstlük ve ahlakın önemine değinmiştir. Ayrıca dönemin şartlarına uygun olarak Sun-tzu ya da Sunzi savaş stratejileri ve taktikleri ile ilgili Savaş Sanatı isimli önemli bir eser kaleme almıştır.

MÖ 221 yılında Qin Shihuangdi (Çin Şıhuañdi), bu savaşlardan zaferle çıkarak Qin (Çin) Hanedanı’nı (MÖ 221 - 206) kurmuştur. Qin Shihuangdi, ülkeyi birleştirmekle kalmamış; para, yazı ve ölçüm birimlerini standart hale getirmiştir. Ayrıca yeni yollar, kanallar ve daha önce parça parça inşa edilen duvarları birleştirerek Çin Seddi’ni inşa etmiştir. Konfüçyüs’ün eserleri dâhil birçok kitabı yaktırdığı ve buna karşı çıkanları da diri diri gömdürdüğü kaydedilir. 1974 yılında günışığına çıkarılan Terrakota Ordusu (6000 adet), Qin Shihuangdi’nin mezarını korumak için yapılmıştır.İmparatorun ölümünden kısa bir süre sonra Qin Hanedanı sona ermiş ve yerine Han Hanedanı (MÖ 206 - MS 220) geçmiştir. Özellikle de imparator Wu-di zamanında (MÖ 141 - 86) önemli gelişmeler yaşanmıştır: Wu-di Konfüçyüs öğretilerini devletin temel felsefesi olarak ilan etmiş ve okullarda okutulmasını sağlamıştır. Wu-di’nin MÖ 101 yılında Fergana bölgesini ele geçirişi, süvari manevraları için çok değerli kabul edilen bölgenin uzun bacaklı atlarına ulaşmasını sağlamış, aynı zamanda İpek Yolu üzerinde stratejik bir bölge ele geçirilmiştir.u-di zamanında yaşayan Sima-Qian, Shiji (Tarihsel Kayıtlar) adlı önemli tarih eserini
kaleme almıştır. Sima - Qian, Çin’in Herodotosu olarak da bilinir.
Not: Romalılar ve Han Hanedanı İpek Yolu üzerinden ticari ilişkiler kurmuşlardır. 1.1.2. Hint Uygarlığı
MÖ 2500 civarında bir grup halk, İndus Vadisi’ne yerleşerek Harappa Uygarlığının temelini attı. Harappa Uygarlığı, Himalayalar’ın eteğinden Hint Okyanusu’na İndus Nehir Vadisi boyunca (yaklaşık 1.600 km) uzanıyordu. Harappalılar, tıpkı Mezopotamya’da olduğu gibi nehri kontrol altına almak için setler inşa etmiş ve suyu daha iç kısımlara götürmek için kanallar inşa etmişlerdir
Harappalılar buğday, arpa, fasulye gibi ürünler ekmişlerdir. Bunun yanı sıra pamuk üretimine diğer uygarlıklardan önce başlamışlardır. Harappa uygarlığının en önemli yerleşimleri Harappa ve Mohenjo-daro idi. Zaman içinde tam olarak anlaşılamayan nedenlerden dolayı Harappa uygarlığı zayıflamış ve MÖ 1500’lerden itibaren İndus Vadisini istila eden Ariler, bölgeyi ele geçirerek Harappa uygarlığına son vermişlerdir.
Ariler Hindistan’da küçük krallıklar kurmuşlardır. Birbiriyle kaynaşması yasaklanan toplumsal sınıflar (kast sistemi) Ari toplumun en önemli özelliğidir. Kast sisteminde en üstte din adamları (Brahmanlar); daha sonra raca, asker ve aristokratlar (kşatriyalar); tüccar ve çiftçiler (vaysiyalar); zanaatkâr ve işçiler (südralar) gelmekteydi. Geriye kalan köleler (paryalar) sistemin dışındaydı.
MÖ 6. yüzyılda Persler, daha sonra MÖ 327 yılında Büyük İskender, İndus Vadisi’ni fethetmiştir. Daha sonra Büyük İskender’in generallerinden Selevkos, buradaki toprakları 500 fil karşılığında Maurya İmparatorluğu’nun kurucusu Chandragupta’ya vermiştir.
Not: Ariler Hint - Avrupa dili konuşan halklardandı. Arilerin Hindistan’a göçleri ile ilgili bilgi veren en erken kaynak, Veda (Sanskritçede bilgi) adı verilen dini içerikli (Hinduizm) metinleridir.
1.2. Doğu Kadeniz Uygarlıkları
1.2.1. Fenikeliler
Fenikeliler, bugünkü Lübnan ve Suriye sahillerine yerleşerek tarih sahnesine MÖ 3000’lerde çıkmışlardır. Aradus, Simyra, Tripoli, Cebal-Byblos, Beryte, Sidon, Tyros, Akkho liman şehirlerini kuran Fenikeliler, MÖ 2500 yıllarından itibaren Mısırlılarla ticari münasebete başlamışlardır. Bu ülkeye ağaç ve nebati koku maddesi, zeytinyağı ve reçine ihraç ederlerdi ancak siyasi bakımdan iyi teşkilatlanamadıklarından kısa zamanda Mısır’ın nüfuzu altına girdiler. MÖ 2000 yıllarının başında Hiksosların istilalarına uğradılar. Mısırlılar istilacılara karşı korumak bahanesiyle Fenike topraklarını tamamen askeri işgal altına aldılar.
Uzun süren karışıklıklardan sonra Fenike, MÖ 14. yüzyılın sonunda Mısır’ın işgalinden
kurtuldu. MÖ 9. yüzyılda ise Fenike için Asurlular büyük bir tehdit unsuru oldu. zaman Fenike üzerine seferler düzenleyen Asurlular bölgeyi kısa aralıklarla hâkimiyetleri altına aldılar. Fenike MÖ 6. yüzyılda Perslerin istilasına uğradı. Daha sonra Büyük İskender tarafından zapt edildi.
Fenikelilerin Sur kentinden kovulan bir grup asi Fenikeli MÖ 800 yılında Tunus sahillerinde Kartaca’yı kurdular. Kartaca kendi statüsüne rağmen Fenike kentlerinden olan Tyros’a bağlılığını sürdürdü ve ticari kârının %10’unu Tanrı Melkart’ın tapınağına bağışladı. Kartaca Roma’ya karşı Hannibal isimli komutanı ile girdiği savaşı kaybetti ve bu sayede Roma, Akdeniz’e ve Akdeniz’deki ticarete hâkim oldu.
Fenikelilere, Fenikeliler ismini veren Yunanlılar olmuştur ve Fenikeliler ismini ilk olarak Yunanlı tarihçi Homeros kullanmıştır. Fenikelilerin kendi dillerinde kendilerine ne ad verdiği tam olarak bilinmemektedir. Kendilerini Kenaniler adıyla zikrettikleri sanılmaktadır. Kenani adı bazı araştırmacılara göre Hurrice olan bir sözcük iken bazı araştırmacılara göre de Samice bir sözcüktür ve kırmızı anlamına gelen kenanigi kelimesinden gelmektedir. Fenikeliler adı da benzer şekilde Yunancada kızıl insanlar anlamına gelen phonikes kelimesinden gelmektedir. Kısaca bu etnik topluluğa Helenler Fenikeliler adını verirken doğu kavimleri Kenaniler adını kullanmıştır.
Doğusunda Lübnan Dağları, batısında Doğu Akdeniz kıyıları, güneyinde Ras Nakura Burnu, kuzeyinde Asi Irmağı bulunan alanda yaşayan Fenikeliler, denizci olduklarından Orta Doğu’dan Batı Akdeniz kıyılarına kadar yayılmışlardır ve deniz ticareti ile uğraşmışlardır. Fenikeliler Akdeniz civarında birçok koloni kurmuşlardır. Ticarette çok ileriydiler, gemileride gelişmişti. Hammadde kaynaklarına ulaşmak için koloni kuruyorlardı ve Yunanlıların en büyük rakipleriydi. Kumaş, metal eşya, keten ihracatı yapıyorlardı.
Akdeniz çevresinde birçok ticaret merkezleri ve koloniler kuran Fenikeliler, çöl kervanlarının uğrak noktaları olan Şam, Hama, Dibre şehirlerinden ticaret malları alıp satıyorlardı. Batı ile doğu arasındaki ticarete aracılık ve komisyonculuk edip ithalat ve ihracattan büyük gelir sağladılar. Dokuma, işlenmiş deri, mor boya ve koku maddeleri ticaret dallarının başta gelenleriydi. Mezopotamya kavimlerinde olduğu gibi, Fenikeliler de politeisttiler. Tanrıları erkek ve dişi olmak üzere ikiye ayrılırdı. Ayrıca her şehrin bir tanrı ve tanrıçası vardı. Bereket tanrıçası Astart, tarım tanrıçası Atargatis en büyük tanrılarındandı. Dağlar ve tepelere tapınak yapıp ilk doğan erkek çocuklarını tanrılarına kurban edip oturarak taparlardı.
Fenikelilerin dili, Kenan grubundan Sami dilidir. Alfabenin mükemmel hâle getirilmesi ticaret işlerini kolaylaştırmıştı. Fenike alfabesi, tahminen MÖ 1050 yılında ortaya çıkmış, Fenike dilini yazmak için kullanılmıştır. Günümüzde kullanılan birçok modern alfabe Fenike alfabesinden türemiştir. Arap alfabesi, Latin alfabesi, Yunan alfabesi ve Yunan alfabesi üzerinden Kiril alfabesi gibi... Fenike yazılı metinleri ticari mahiyettedir. Mimarlıkta en çok kullandıkları malzeme taş olmuştur. Evleri tek katlı olup salonu, hamamı ve su kuyusu vardı. Tapınakları dikdörtgen şeklinde olup koridorla avludan ve adak yerlerinden meydana gelir.
1.2.2. İbraniler
MÖ 11. yüzyılda, Mısır ve Asurlular gerileme döneminde iken daha önce Mısırlıların Kenan olarak adlandırdıkları bölgede İsrail Krallığı ortaya çıkmıştır. Krallığın ortaya çıkış süreci tartışmalıdır. Ancak ilk kral Saul’un ardından tahta geçen Hz. Davut (MÖ 1000 - 970), Kudüs’ü fethederek kenti başkent ilan etmiş, merkezî bir ordu meydana getirerek İbrani kabilelerinin ve liderlerinin gücünü kırmıştır.
On Emir’i içerdiğine inanılan tabletleri de Kudüs’e getirtmiş ve böylece yeni başkentin dinî merkez olmasını da sağlamıştır. Oğlu Hz. Süleyman (MÖ 970 - 930) özellikle de krallığın konumundan faydalanarak ticareti geliştirmiş ve İlk Mabed’i Fenikeli ustaların katkısıyla inşa etmiştir.
Hz. Süleyman’ın ölümün ardından krallık ikiye ayrılmıştır: kuzeyde Samaria merkezli Yehuda ve güneyde Kudüs merkezli İsrail. Kuzeydeki krallık, MÖ 722 yılında Asurlular
Pers Kral Kyros, MÖ 539 yılında Babil’i fethettiğinde İbranilerin ülkelerine dönmelerine izin vermiş ve İbraniler MÖ 530 yılında Kyros’un desteğiyle İkinci Mabed’i inşa etmişlerdir. Bölge Pers hâkimiyeti altında göreli olarak rahat yaşamıştır.Büyük İskender’in Pers İmparatorluğunu fethetmesinin ardından, İbraniler önce İskender İmparatorluğu’na, daha sonra sırasıyla Ptolemaios Krallığı’na ve Selevkos Krallığı’na dâhil olmuşlardır. Yahudiler, Selevkos Kralı IV. Antiokhos’un Yunan yaşam tarzını empoze etmeye çalışması üzerine MÖ 167 - 160 döneminde Selevkoslara isyan etmişlerdir.
Bölge daha sonra Roma sınırlarına Judaea eyaleti olarak dâhil olmuştur. Yahudiler, Nero zamanında Romalılara isyan etmiş ve isyan birkaç yıl sonra Vespasianus’un oğlu Titus tarafından kanlı bir şekilde bastırılmıştır. Bu süreç içerisinde MS 70 yılında Kudüs ve İkinci Mabed yağmalanarak yakılmıştır.
Yahudiler daha sonra, Hadrianus zamanında MS 135’te tekrar Romalılara isyan etmiş, bu isyan da kanlı bir şekilde bastırıldıktan sonra Yahudiler sürgün edilmişlerdir. Hadrianus, eyaletin Judaea olan adını da Syria Palaestina olarak değiştirmiştir.

Cevapla
.

Anahtar Kelimeler

Uygarlık tarıhı 6.hafta PDF ,Uygarlık tarıhı 6.hafta PDF Öğretmen Forumu,Uygarlık tarıhı 6.hafta PDF yükle,Uygarlık tarıhı 6.hafta PDF download,Uygarlık tarıhı 6.hafta PDF indirmek istiyorum,Uygarlık tarıhı 6.hafta PDF ödev yükle,Uygarlık tarıhı 6.hafta PDF bedava, Uygarlık tarıhı 6.hafta PDF ÖDEV İNDİR,Uygarlık tarıhı 6.hafta PDF YÜKLE,etkinlik,yukle,İndir,download,inndir,Uygarlık tarıhı 6.hafta PDF eğitimUygarlık tarıhı 6.hafta PDFdosya indir


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Uygarlık Tarihi 1-7 Vize Çalışması Sosyocan 0 2,661 01-03-2015, 0:37
Son Yorum: Sosyocan
  Uygarlık tarıhi 7.hafta PDF SOSYOPAT 0 2,590 27-01-2015, 16:29
Son Yorum: SOSYOPAT
  Uygarlık tarihi 5.hafta PDF SOSYOPAT 0 2,386 27-01-2015, 16:07
Son Yorum: SOSYOPAT
  Uygarlık tarihi 4.hafta PDF SOSYOPAT 0 3,213 27-01-2015, 16:00
Son Yorum: SOSYOPAT
  Uygarlık tarihi 3.hafta PDF SOSYOPAT 0 3,156 27-01-2015, 15:09
Son Yorum: SOSYOPATKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Türkçe Çeviri : MyBBTürkiye, MyBB, © 2002-2023 MyBB Group.
MyBB Destek: InSiDe