Eğitim Sokağı
Hoşgeldiniz
Ziyaretçi. Kayıt Ol !

Sitemize Dosya Yükleyerek

Destek
Olabilirsiniz


Sosyal bilimler felsefesi
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5[-]
Etiketler
sosyal , bilimler , felsefesi

Konu: 26
Mesaj: 27
Cinsiyet:
Kıdem: 20-01-2015

SOSYAL BİLİMLER FELSEFESİ

-Pozitivist bilim anlayışının temel özellikleri nedir?
-Safsata veya yanılsama olarak aşağılanan bir metafizik düşmanlığı gibi değişik biçimlerde ortaya konabilen bir sav olarak FENOMENALİZM
-Felsefenin, bilimin burgularından açıkça ayırd edilebilir, fakat aynı zamanda bu bulgular üzerinde bir asalak durumundaki bir çözümleme yöntemi olarak sunulması
-“Gerçeklik”in temelinin duyu algıları olması
-Deneysel bilginin, moral hedefler arayışından veya ahlaki standartların uygulanışından mantıksal olarak bağımsız olduğu savı anlamında olgu ve değer ikiliği

-Carl Scmitti’in romantik harekete getirdiği eleştiri nedir?
A politik olmakla

-Pozitivizme göre toplumbilim, her biri bu bilime özgü nitelikler taşıyan hangi üç yöntemsel unsura dayanmaktadır?
Gözlem-Deney-karşılaştırma

-Mantıkçı pozitivizmin temel ilkeleri nelerdir?
-Felsefenin bilimsel nitelikte olma ilkesi
-Totoloji ilkesi
-Tek bilim ilkesi
-Doğrulanabilirlik ilkesi
-Özneklik ilkesi

-Kant’ı dogmatik uykusundan uyandıran filozof kimdir?
Hume

-Ditthey’ın Hegelci spekülatif idealizminde dogmatik bulduğu yer neresidir?
Tinin kendisine dönmesini felsefi kavram zemininde bir şeye indirgemek

-Romantikler akıl’ın hangi özelliğinden vazgeçemezler?
Eleştirelliğinden

-Yaşama filozolarından kimdir?
Nietzche

-Habermas’a göre pozitivizm ne sayesinde teknolojik ussallığa bağlılığına gizler?
Değer vermeme

-Kant’ın estetik alanının açana kitabının başlığı nedir?
Yargı Gücünün eleştirisi

-“Ich-sagen” (Ben-deme) kavramı hangi düşünüre aittir?
Dilthey


-Heidegger’in yaklaşımını bir “olagelme yorum bilgisi” olarak tanımlayan düşünür kimdir?
Gadamer

-Bir bilim, eğer nesnesi/konusu yaşama-ifade-anlama bağıntısı/bağlamı içinde kendisine yönelinecek bir nesne olarak önümüzde bulunuyorsa tin bilimlerine dahil olur” diyen düşünür kimdir?

Dilthey
-Habermas’ın Gadamer eleştirisinin en önemli noktalarından biri nedir?
Usla otorite arasında bir karşıtlık görmemesi

-Schleier ermacher yorum bilgisini nasıl tanımlar?
Anlama sanatı

-Schleiermacher’in “her parçanın içinde bulunduğu bütünle, bütününde kendisini oluşturan parçalarla ilişkili bir şekilde anlaşılabileceğini ifade eden kavramı nedir?
Yorumbilgisel döngü

-Gademer’in Aydınlanma’ya karşı savunduğu kavramlar nelerdir?
Önyargı-gelenek-otorite

-“Mitoloji üzerine söylem” başlıklı metnin yazarı kimdir?
F.Schlegel

-Horkheimer’a göre pozitivizmin en önemli hatası nedir?
Bilme edimini bilimle özdeşleştirmesi

-Dilthey’in eş duyum ve özneler arasılık kavramlarında kendi iletimsel eylem kuramını kurarken etkilenen düşünür kimdir?
Adorno

-Romantik düşünceyle Derrida’nın “differance” kavramı arasında yakınlık nereden kaynaklanır?
Ertelenmiş-Farklılık

-Mantıkçı pozitivizm’den yeni pozitivizme geçişi en çok anlatan kavram çifti nedir?
Doğrulanabilirlik-Yanlışlanabilirlik

-Hakikat ve Yöntem kitabının yazarı kimdir?
Gadamer
-Felsefe ve Bilim tarihinde Frankfurt okulu ya da Eleştirel Kuram diye bilinen gelenek, kurumsal olarak hangi tarihte ve nerede kuruldu?
1923’te Frankfurt Üniversitesi’ne bağlı olarak Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü adıyla
-“Frankfurt Okulu” dendiğinde düşünceleri en belirleyici olan düşünürler kimlerdir?
Horkheimer-Adorno-Marcuse

-“Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü”nün tarihinde, dört farklı dönem belirleyen ve bunları açıklayan düşünür kimdir?
Tom Bottomore

-Frankfurt Okulunun yöntemsel tavır olarak en tipik özelliği ve sürekli ortaya koyduğu yaklaşım nedir?
Disiplinliler üstü yaklaşım

-Frankfurt Okulunda en uç biçimde yazıları görülen, bir diğer tipik özelliği ise dile karşı olan tavrı ve yaklaşımı olan düşünür kimdir?
Adorno

-Frankfurt Okulu’nun epistemolojisinin en önemli özelliği hangi ikilemden konumlanmıştır?
İdealizm-Materyalizm

-1884 Elyazmaları eseri hangi düşünüre aittir?
Marx

-Özne ve nesneyi mutlak olarak ayrına kaba materyalizme ve bu ikisinin özdeşliğine dayanan metafiziğe karşı olan düşünürler kimdir?
Horkheimer-Adorno

-Hem özne ile nesnenin özdeşliği kuramından uzak kalabilen hem de özneye deneyimleriyle verilenin ötesine gitme hakkı tanıyan bir epistemdejinin mümkün olduğunu savunan düşünür kimdir?
Horkheimer

-“Özne-nesne ilişkisi, ne mutlak bir ikilem ne de mutlak bir birliktir. Aslında nesne ve özne bir anlamda birbirlerinden oluşurlar, fakat hiçbir zaman biri diğerine indirgenebilir değildir” yaklaşımı hangi düşünüre aittir?

Adorno
-Horkheimer’in “Akla uygun olanın tarihin herhangi bir noktasında tamamlanmış olduğunu kabul etmez, sadece düşünceleri sonuna kadar geliştirmek ve nihai sonuçlarına ulaştırmakla çelişkileri ve gerilimleri giderebileceğini düşünmez” görüşünü açıklayan kavram nedir?
Açık uçlu Diyalektik

-“Negatif Diyalektik” kavramı- kuramı hangi düşünüre aittir?
Adorno

-Tarihsel Bağlamı içinde, var olanın karşısına kendi kavramsal ilkelerinin iddialarıyla çıkmak, böylece ikisi arasındaki ilişkiyi eleştirmek ve onları aşmak” tanımı neyi ifade eder?
İçkin Eleştiri

-“Akıl Tutulması” eseri hangi düşünüre aittir?
Horkheimer

-“Bir bütün olarak bütünle ilgilenir ve tikeli çeşitli dolayımları ve farklılığı içinde incelme zahmetine katlanmaz. Yine de hiçbir diyalektik eleştirinin vazgeçemeyeceği o bütünlük imgesini korur” tanımı yapılan kavram nedir?
Aşkın eleştiri

-“İçkin eleştiri, köklerin hermoneutik geleneğinden bulurken, Aşkın eleştiri Ortodoks Marksist sosyolojinin genelde kullandığı yöntemdir” açıklamasını yapan düşünür kimdir?
Adorno

-Aklın eleştirisine girerken “verstand” (özel akıl ya da anlama yetisi) “Vernunft” (nesnel ya da evrensel akıl) gibi çok önemli ve hayati bir ayırıma giderek bu tanımlamalarda bulunan sosyolog kimdir?
Horkheimer

-Modern felsefenin en önemli niteli olan; özne ile nesnenin kategorik bir biçimde birbirlerine zıt şeyler olduğunu düşünüp bunu iddia eden düşünür kimdir?
Descartes

-Frankfurt Okulunun en önemli felsefi karşıtlarından biri olan düşünce akımı nedir?
Pozitivizm

-Frankfurt okulunun kimliğini belirleyen en önemli niteliklerinden biri olan düşünce nedir?
Anti-pozitivizm

-Görelilik kuramı aşağıdaki hangi bilime aittir ve bunu ortaya koyan düşünür nedir?
Fizik-Einstein

-Görelilik kuramı Newton’unun hangi görüşünü geçersiz kılmıştır?
Zaman ile mekanın mutlak olduğu

-Franfurt Okulu düşünürleri içerisinde siyasal düşüncesi ilk yapıtlarından son dönem çalışmalarına kadar kendi içinde en tutarlı olan kimdir?
Adorno

-Kapitalist Ekonominin yönetimini kontrolünü mümkün kılan şey değişik etkenlerin bir kombinasyonudur. Bu çözümleme hangi düşünüre aittir?
Marcuse

-“Geleneksel astroloji kurumsallaşmış batıl inançtır. “ Astrologlar, özel durumları hakkında hiçbir şey bilmedikleri insanlara OTORİTER tavsiyelerde bulunurlar açıklaması kime aittir?
Adorno

-Adorno ve Horkheimer’in birlikte yazdıkları eserin adı nedir?
Aydınlanma diyalektiği
-“Kültür endüstrisinin ürettikleri metalaşan sanat yapıtları değil, daha en başından Pazar için üretilmiş metalardır” tezini ortaya koyan düşünür kimdir?
Adorno

-“Kültür teknolojidir, teknoloji siyasettir, siyaset de kültür. Her biri hem kendisidir, hem de bir diğeridir.” Tezinin sahibi düşünür kimdir?
Marcuse

-Kültür endüstrisi sürecini harekete geçiren olgu nedir?
Dinamik Piyasa

-Frankfurt Okulu düşünürleri Kantın hangi ilkesini sahiplenmişlerdir?
Ereksiz Ereklilik

-“Sadece yıldırmaya dayanan bir siyasi tek biçimleştirme değil, aynı zamanda sözde genelim çıkarı adına ihtiyaçları düzenleyerek işleyen, yıldırmaya dayanmayan bir iktisadi ve teknik tekbiçimleştirmedir. KULTÜR ENDÜSTRİSİ bu biçimleştirmede başlıca rolü üstlenir”.
Bütüncülük

-“Ereksiz ereklilik ilkesi temelinde “özgür sanat” ile “ücret sanat” kendi dışında bir ereği olmayan sanat olarak tanımlanırken “ücret sanat” ise başka bir erek için üretilmiş sanattır”.
Kant

-Kitle kültürü deneyimi betimlemesi ilk olarak hangi düşünürler tarafından dile getirilmiştir?
Horkheimer-Adorno

-Yabancılaşma ve şetişizm kuramlarını ortaya atan düşünür kimdir?
Marx

-İlk olarak Radikal çözümlemeler yapan ve bunu kavramlaştıran düşünür kimdir?
Benjamin

-Şeyleşme eseri-terzi hangi düşünüre aittir?
Lukaks

-“Tek boyutlu insan” eseri hangi düşünüre aittir?
Marcuse

-“Mekanik yeniden-üretim çağrı, sanatı tapınma (kült) temelinden, başka bir deyişle neredeyse dinsel denebilecek bir düzeyden ayırdığında sanatın özerklik görünümü de sürekli olarak ortadan kalkmış oldu” tanımını yapan, “Mekanik Yeniden Üretim Çağında Sanat” eserinin sahibi kimdir?
Benjamin-Sanatın özgürlüğü ve teknolojideki gelişmeler arasındaki ilişkileri inceleyen değerlendiren düşünür?
Benjamin

-“Bilim vaaz veremez, Görmek isteyen ışığa gider ve vaaz dinlemek isteyen ise kiliseye” diyerek bilimin önemine vurgu yapan düşünür kimdir?
Weber

-Genelleştirici kültür biliminin ancak bir genel-geçer değerler dizgisini temel kabul eden bir kültür felsefesi olabileceğini belirten düşünür kimdir?
Rickert

-Tüm kültür bilimlerinin bilgi hedefi, her şeyden önce tarihsel tekliği yasaklamaktır iddiasında bulunan ünlü düşünür kimdir?
Weber

-Freud’un Egonun sentetik fonksiyonunu ve insan ruhundaki çökelmiş çelişkileri vurgulayan tavrının yerine, içsel uyumu olan bütünsel bir egoyu ortaya koyan kurum nedir?
NeqFreud’çu Revizyonizm

-Pozitivizmin tarihsel evrimcilik olarak adlandırılabilecek görüşüne şiddetle karşı çıkan düşünür kimdir?
Weber

-Çağının en geniş tarih bilgisine sahip bireyi olarak görülen, tarihte dönemlerin birbirlerini bir gelişim çizgisi doğrultusunda ilerleyen bir biçimde izlediğini vurgulayan ve insanlığın “teolojik”, “metafizik” ve “Pozitif” evrelerden geçtiği hakkında hiçbir genel geçer tanımın ortaya konulmayacağını ifade eden düşünür kimdir?
Weber

-Pozitivizmi eleştirmesine rağmen, pozitivizmin yorum bilgisi ile bağdaşlaşabileceğini öne sürem kimdir?
Marx

-Habermas, Aydınlanmanın taşıdığı güçlükleri en çok hangi temalarında sergilemiştir?
Siyasetin bilimselleştirilmesi yaşama dünyalarının sömürgeleşmesi

-“Weber’in “ussalaştırma” dediği şey de “ussallığın” değil, tersine ussallık adına belirli bir zikredilmemiş politik iktidar biçiminin yattığına inanır”. İddiasında bulunan düşünür kimdir?
Marcuse

-Dünya tarihinde, kendi düzenlediği ekonomik gelişmeyi kurumsallaştıran üretim tarzı nedir?
Kapitalizm-Araçsal eylem boyutunda ussallaşma üretici güçlerin gelişmesi ve teknolojik egemenliğin artması iken, toplumsal etkileşim boyutunda ussallaşma egemenlikten bağımsız iletişimin çoğalması anlamına gelir”. İddiasında bulunan düşünür kimdir?
Habermas

-“Tarihsel bilimlerin konusu, doğal olaylardan farklı olarak, kültürel bir temele dayandığı için toplumsal araştırmaların, doğa biçimlerinde olduğu gibi evrensel yasalar üretmeleri beklenemez. Tarihsel olaylar tekil ve biricik olaylardır bu” iddia hangi düşünüre aittir?
Weber

-Us’un iletişimsel potansiyeli kapitalist modernleşme süresince sürekli olarak geliştirilmiş ve bozulmuştur?
Habermas

-Almanya’da 1920’lerin başında son radikal çevrelen akademik kurumlaşma çabaları sonucu kurulmuş olan gelenek olarak Frankfurt Okulu diye bilinen Frankfurt üniversitesi bağlı olarak açılan toplumsal araştırmalar enstitüsünün tanınmış üyeleri kimlerdir?
-Karl August Wittefagel
-Friedrich Pollock
-Henryle Grossmann
-Erik Fnomm

-Hiçbir zaman Frankfurt Okulunun üyesi olmamış fakat Teodor W.Adorno etkileşimi ile ölümden sonra tüm yapıtlarının okulun yardımıyla yayımlanması bakımından okulun düşüncesine önemli katkılar sağlamış temel ilgi alanı estetik ve Edebiyat eleştirisi olan düşünür kimdir?
Walter Benjamin
-Frankfurt Okulu hakkında bazı bilgiler nelerdir?
-Marksist kuramı yeniden canlandırmaya çalışır
-Adorno, Marcuse, Pollock gibi üyeleri bulunur
-Frankfurt Okulunun kurulmasında etkili olan felsefi olumlar nelerdir?
-Diyalektik
-Psikoanalizm
-Rasyonalizm
-Kritisizm
-Frankfurt Okulunun yöntemsel tavrı olan en önemli özelliği nedir?
Disiplinler üstü yaklaşım

-Düşünce nesnenin bir kopyası değildir. Tersine nesnenin kendisinden çıkar. Bu düşüncede olan Frankfurt Okulunun üyeleri neyi desteklemiş olur?
Materyalizm

-Adorno ve Horkheimer’in epistemolojisinin temel özelliği nedir?
Bilincin göreli özerkliğini hep gündemde tutan bir materyalizm oluşu-Nesnel akım Kuralının Görüşleri nelerdir?
-Parçayla bütün arasında bağlantı olması
-Öz ile görünüş arasında bağlantı olması

-Frankfurt Okulu hangi akımı eleştirmiştir/
-Kapitalizm
-Pozitivizm

-Akla uygun olanın tarihin herhangi bir noktasında tamamlanmış olmadığı görüşü hangi kavramda ifade edilir?
Başı sonu bağlı diyalektik

-Habermas, Marx’ın kavramını iki parçaya bölerek atıp “emek ya da amaç-ussal eylem ve toplumsal etkileşim ya da iletişimsel eylem” açıklamasını yapmıştır?
Duyusal insan etkinliği

-Weber’in ve Adorno’nun kötümserliğinin aksine, “modernizmin ussallığın fazlalığı değil eksikliğidir” yani bir iletişimsel ussallık açığından dolayı acı çeker, tanımını yapan düşünür kimdir?
Nietzche

-Bir sosyoloji ülkesi olmaktan çok siyaset bilimi ülkesi olan ülke neresidir?
Türkiye

-Olguyu her zaman, olgunun yaşantısından daha fazla ciddiye almak, hangi bilim dalının özelliğidir?
Sosyoloji

-Toplumun zihniyetini etkileyen unsurların sıralaması nasıl olur?
Siyaset-ahlak-gelenek-kültür-din-eğitim

-Eylem ile düşünce arasında bağlantı kuran kavram nedir?
Zihniyet

-Türkiye’de ilk sosyoloji kürsüsü hangi tarihte, nerede ve kim tarafından kurulmuştur?
1914 yılında Ziya Gökalp, Bugünkü İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

-Dünyadaki ilk sosyoloji kürsüsünü kuran düşünür ve kuruluş tarihi nedir?
Durkheim 1913

-“Herkes nevrotiktir” iddiasında bulunan psikanalist-düşünür kimdir?
Freud

-Psikonaliz çıktıktan sonra herkes hastadır biraz zaten” iddiasında bulunan düşünür bunu nerede kim dile getirmiştir?
Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde Psikanalist Dr. Ramiz
-“Sosyoloji Tarihi” ve “Psikoloji Tarihi” kitapları hala nereden basılır?
Antik Yunan’dan

-Türkiye’de sosyoloji kurulmadan önce sosyoloji alanının perini ne doldurmuştur?
Roman

-“Kent, modern zamanlarda müddetlerin yaşama alanıdır, dünyasıdır” içeriğini yana irdeleyen, bu nedenle her sosyoloji dersinde okutulması önerilen yapıt nedir?
Beş şehir

-Frankfurt Okulu düşünürlerinin kapitalizm ile ilgili ortak görüşleri nelerdir?
-Çağdaş toplum kapitalist üretim biçiminin egemen olduğu toplumdur
-Kapitaliz uyumlu bir toplumsal bütün değildir
-Serbest Pazar yavaş yavaş yerini tekelleşmiş kitlesel üretime bırakır
-İnsan eğenini ürünleri bağımsız kendi ayrı yaşamları olan doğal değerler olarak görür

-Etkin formun psikanaliz ile ilgili görüşü nedir?
İnsanın ruhsal yapısının kökeninde cinsel ve kendini koruma içgüdüleri vardır

-Adorno’nun Astroloji hakkında görüşleri nelerdir?
-Astrolojiyi kültür endüstrisinin ürünlerinden biri olarak görür
-Astrologlar özel durumları hakkında hiçbir şey bilmedikleri insanlara otoriter tavsiyelerde bulunurlar.
-Sihirli otoriteleri, bir takım günlük strateji ve taklitlerde gizlidir

-Üretim araçlarının standartlaşması bireye yalnız ve yalnızca genel ile mutlak özdeşleşmesini sorgulamadığı koşulda tahammül edilmesi; bireyin artık sahte birey olması; birey birey gibi görünendir kavramının ortaya çıkması modern bireyin sürekli yeniden üretilen bir bir ürün olması.. Burada birey için verilen bilgiler hangi kavramın sonucu olarak kendini gösteren özelliktir?
Kültür endüstri çağında birey bir yanılsamadır

-Adorno ve Horkheimer’in birlikte yazdıkları “Aydınlanmanın Diyalektiği” eserinde bahsedilen temel şeydir?
“Kültür” Eleştirisinin nasıl temeli sorgulayan bir kültür eleştirisi haline geldiğini anlatıyor

-Adorno ve Horkheimer’in rekabetçi toplumdaki reklamcılık konusundaki görüşleri nelerdir?
-Tüketici pazar konusunda bilgilendirir
-Zaman kaybettirmez
-Sistemi kontrol edenler reklamların arkasında saklanır
-Tüketicinin büyük gruplarla olan bağı güçlenir

-Açıklama ile anlama arasındaki ilişkiyi açıklayan Frankfurt Okulu düşünürü kimdir?
Weber


-Hangi düşünür aydınlanmanın kendisini dünya toplum ve bilginin mitleştirilmiş anlaşılmalarına karşı ustan yana bir çare olduğunun farkındadır?
Weber

-Dünya tarihinde düzenlediği ekonomik gelişmeyi kurumsallaştıran ilk üretim tarzıdır?
Kapitalizm

-Harermas; Horkheimer ve Adorno’nun tam aksine bir tarih felsefesi önermektedir. Adorno’nun önerdiği tarih felsefesi nedir?
Teori yönelimli tarih felsefesi

-Adorno ve Horkheimer’in reklamcılık hakkındaki en iyi düşüncesini açıklayan yargı?
Zaman kullanımını değerli hale getirmek

-Bilgi kuramsal açıdan pozitivizmin “naif bir deneycilik”, “naif bir kurumsal realizm”, bir “bilgi realizmi” olduğunu ve bir “dogmatik natüralizm”e dayandığı hakkındaki Rickertçi eleştirilere tamamen katılır ve kantçı geleneğe bağlı olarak bilme yetkisi ile bilgi içeriğini, anlık ile duyumu us ile deneyi, mantık ile gerçekliği birbirinden ayırır ve bilgi olayını Rickert’in sık sık vurguladığı gibi deneyin mantıksal biçimler altında şekillenmesi olayı olarak gören Frankfurt okulu düşünürü kimdir?
Hegel

-Weber’in toplum bilime ve pozitivizme yönelttiği eleştiriler nelerdir?
-Bilgi olayını, deneyin mantıksal biçimler altında şekillenmesi olayı olarak görür
-Pozitivistçiliğin doğa bilimlerine örnek teşkil ettiği görüşündedir
-Doğa bilimcinin tekçi bilim anlayışına dayandığını söyler
-Pozitivizmin tarihsel evrimcilik olarak adlandırılamayacağını savunur

-Toplumsal eylemi somut tutku ve duygularının etkisinde duygusal olarak ve özellikle heyecanlarla belirten; geleneksel olarak başka değişle uzun uygulayıp alışkanlık durumuna gelecek şekilde tanımlayan ayrıca amaç-ussal, değer-ussal kavramlarıyla açıklayan düşünür kimdir?
Weber
-Weber’in “nedensel çoğulculuk” kavramıyla hangisi bağdaşmaz?
İnsan etkinliğinde yer değiştiremeyeceğini belirtir.

Cevapla
.

Anahtar Kelimeler

Sosyal bilimler felsefesi ,Sosyal bilimler felsefesi Öğretmen Forumu,Sosyal bilimler felsefesi yükle,Sosyal bilimler felsefesi download,Sosyal bilimler felsefesi indirmek istiyorum,Sosyal bilimler felsefesi ödev yükle,Sosyal bilimler felsefesi bedava, Sosyal bilimler felsefesi ÖDEV İNDİR,Sosyal bilimler felsefesi YÜKLE,etkinlik,yukle,İndir,download,inndir,Sosyal bilimler felsefesi eğitimSosyal bilimler felsefesidosya indir


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  [ayır] Sosyal bilimler felsefesi Sosyocan 0 2,138 29-12-2015, 17:41
Son Yorum: Sosyocan
  Sosyal bılımler felsefesı 7.hafta PDF SOSYOPAT 0 3,117 28-01-2015, 14:03
Son Yorum: SOSYOPAT
  Sosyal bilimler felsefesi 6.hafta PDF SOSYOPAT 0 3,676 28-01-2015, 13:37
Son Yorum: SOSYOPAT
  Sosyal bilimler felsefesi 5.hafta PDF SOSYOPAT 0 3,975 28-01-2015, 12:22
Son Yorum: SOSYOPAT
  Sosyal bilimler felsefesi 4.hafta PDF SOSYOPAT 0 2,868 28-01-2015, 11:38
Son Yorum: SOSYOPATKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Türkçe Çeviri : MyBBTürkiye, MyBB, © 2002-2022 MyBB Group.
MyBB Destek: InSiDe