Eğitim Sokağı
Hoşgeldiniz
Ziyaretçi. Kayıt Ol !

Sitemize Dosya Yükleyerek

Destek
Olabilirsiniz


Zihinsel Engellilik Ve Sınıflandırılması
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5[-]
Etiketler
zihinsel , engellilik , ve , sınıflandırılması

Konu: 3,930
Mesaj: 11,521
Cinsiyet: Belirtmiyorum
Kıdem: 01-04-2009

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde
“Zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart
sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum
becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim
döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan bireyi,
ifade eder.”
Aile: Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin anne, baba ve kardeşleri ya da kanunen
bakmakla yükümlü olan kişi veya kurum temsilcisini ifade eder.
BEP: Bireyselleştirilmiş eğitim programını ifade eder. şeklinde tanımlanmıştır.
Sınıflandırma
Zihinsel engelli çocuklar homojen bir grup değildir. Kendi içlerinde önemli farklılıkları
vardır. Bu nedenle zihinsel engelli çocukların sınıflandırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Zihinsel engelli çocuklar için 1921 yılında yapılan ilk sınıflandırma ile zekâ bölümü
puanı 75 – 50 arasında olanlara moron, 50 -25 arasında olanlara imbecile, 25’in altında
olanlara ise idiot denilmektedir.
Maria Montessori doktor olarak hastanede çalıştığı sürece psikiyatri alanında araştırma
yapmaya devam ederken, özellikle “idiot çocuklarla” ilgilendi. Gelişimsel problemi olan bu
çocuklar, ev ve okulda hiçbir fonksiyonlarını yerine getiremiyorlardı. İnsanlar onları
hastanelere kapatıyorlar ve orada sadece yiyerek ve uyuyarak yaşamlarını sürdürmeye
çalışıyorlardı.
Maria bu çocuklar için bir şeyler yapabileceğine inandı. Onları hastanede izledi ve bir
şey fark etti: Onlar sadece, beslenme saatlerinde yiyecekleriyle oynuyorlardı. Maria, onların
yiyecekleriyle oynamalarının olumlu bir çaba olduğunu düşündü. Bu olay, onların bir şeyler
yapabileceğini, zekâlarının tamamıyla boş olmadığını gösterdi. Zekâlarını kullanabilmek
için daha fazla oyuna gereksinimleri vardı. “Onların öğretilemez çocuklar” olduğu
düşüncesini reddetti ve diğer doktorlarla da bu düşüncesini paylaşarak onlara ulaşmanın
mümkün olabileceğini ve doğru öğretim yöntemleriyle onları tekrar normal insanların
arasına sokabilmek için yardım edebileceğini ifade etti.
Zihinsel engellilerle çalışan çeşitli disiplinlerden uzmanlar, farklı sınıflandırmalar
yapmışlardır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan iki sınıflandırma mevcuttur. Bunlar
psikolojik ve eğitsel sınıflandırmalardır.
Psikolojik Sınıflandırma: Zihinsel yetersizlik gösteren çocukların % 90’ına yakınını
hafif derecede olan çocuklar oluşturmaktadır. Bu çocuklar yaşıtlarıyla karşılaştıklarında,
benzerlikleri farklılıklarından çok daha fazladır. Zihinsel yetersizlikleri orta ve ağır
derecede olanların tüm zekâ geriliği gösteren çocuklar içerisinde oranları ise %40 kadardır.
 Hafif Derecede Zihinsel Engelliler
Zekâ bölümü puanı 50 – 55 ile yaklaşık 70 arasında olan kişilerdir. Hafif zihinsel
engelliliğe sahip birçok birey özellikle normale çok yakın ve zihinsel yetersizlik çok hafif
olduğu için genel nüfustan ayrılamamaktadır. Bu gruptaki çocuklar normal okulların özel
sınıflarında eğitim görmektedirler. Bu çocukların birçoğu sınıf öğretmenlerine sağlanan
danışmanlık hizmetleri ya da çocuğa sağlanan destek hizmetleri ile normal sınıflarda eğitim
görmektedir. Çocukların pek çoğu okula başlayana kadar hatta ileri sınıflara değin farkına
varılamazlar. Ama genellikle, okulda daha yavaş öğrenmektedirler. Pek çoğu altı saat geri
sınıflandırmasında yer almaktadır. Zihinsel engellilik durumu hafif derecede olan
öğrencilerin öğretim programlarında ilköğretim 1. kademede okuma-yazma ve aritmetik
gibi temel akademik konularda, 2. kademede ve orta öğretimde mesleki eğitimi ve günlük
yaşam becerilerinin öğretimi çalışmalarına ilköğretimin daha erken sınıflarında
başlanmaktadır. Bu çocuklar 6. sınıf düzeyine gelinceye değin temel akademik beceriler ve
bağımsız ya da yarı bağımlı olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan iş
becerilerini edinirler. Meslek seçimi konusu sınırlı olabilirler. Bağımsız olarak ya da
minimum düzeyde yardım ve rehberlikle çalışabilmekte ve günlük yaşamlarını devam
ettirebilmektedir. Yetişkinlik döneminde mükemmel sosyal ve iletişim becerileri
geliştirirler.
 Orta Derecede Zihinsel Engelliler
Zeka bölümü puanı 35-40 ile 50-55 arasında olan kişilerdir. Zekâ yaşları yaklaşık
olarak 6- 8,5 yaş arasında yer almaktadır. Orta derecede zihinsel engellilik gösteren birçok
çocuk okul öncesi yıllardaki gelişimlerinde önemli derecede gecikme gösterir. Yaşları
ilerledikçe zihinsel, sosyal ve motor gelişim alanlarında yaşıtlarıyla aralarındaki mesafe
daha da açılır. Bu çocuklar okul yıllarında genellikle özel sınıflarda eğitim görürler. Günlük
yaşamda gerekli olacak basit aritmetik becerilerini kazanabilmekte, günlük
gereksinimlerini yardımsız ya da çok az yardımla devam ettirebilmektedirler. Basit
metinleri okuyabilmekte, para sayabilmekte ve karışık olmayan bir alışveriş listesiyle
alışveriş yapabilmektedirler. Orta derecede zihinsel engelliliğe sahip çocuklar temel akademik
becerilerle birlikte uyumsal davranışlar, özbakım becerileri ve mesleğe yönelik
hazırlığı içeren bir eğitim programına alınmalıdır. Yetişkin olduklarında korumalı
işyerlerinde çalışabilmektedirler. Bu çocuklara yaşamlarını sürdürebilmeleri ve üretici
olabilmeleri için bireysel düzeyde yardım ve danışmanlık hizmetleri sağlanmakta, bu yönde
başarılı ve olumlu sonuçlar alınmaktadır. Bu çocukların %30’unda Down sendromu,
yaklaşık %50’sinde beyin incinmesinin farklı türleri görülmektedir.
 Ağır Derecede Zihinsel Engelliler
Zeka bölümü puanları 20–25 ile 35–40 arasında olan kişilerdir. Bu çocukların nerdeyse
tamamı doğumda ya da hemen sonrasında farkına varılırlar. Zihinsel engelliğe motor
problemler ile konuşma dil problemleri eşlik etmektedir. Zekâ yaşları kabaca bir ifade ile
3,5 ile 6 yaş arasındadır. Öz bakım becerilerini yardımsız ya da gözetimle
yapabilmektedirler. Günlük yaşamlarını sürdürebilecek basit motor ve iletişim becerilerini
kazanabilmektedirler. Paranın değerinin farkındadırlar fakat nasıl kullanılacağını
bilemezler. İşaretleri ve sözcükleri tanıyabilir fakat uzun ve düz yazıları okuyamazlar. Bu
çocukların eğitiminde temel gelişimsel becerilerin, iletişim becerilerinin ve uyumsal
davranışların geliştirilmesine odaklanarak çalışılmalıdır. Ağır derecede engellilik gösteren
bireylerin eğitimlerinde özbakım (tuvalet, giyinme, yeme içme) ve iletişim becerilerinin
öğretimine ağırlık verilmekteydi. Öğretim teknolojilerindeki değişmeler bu gruba giren
birçok bireyin daha önce öğrenemeyeceği düşünülen birçok beceriyi öğrenebileceğini,
toplumda yaşamlarını sürdürebileceğini göstermektedir.
 İleri Derecede Ağır Zihinsel Engelliler (Derin Zihinsel Engelliler)Zeka bölümü puanları 20-25’ in altında olan bireylerdir. Bu engele sahip birçok birey
temel uyumsal becerileri öğrenebilmektedir. Yetişkinlikteki tahmini zekâ yaşları 3,5 yaşın
altındadır. İleri derecede ağır zihinsel geriliğe başka özürlerin eşlik etme olasılığı çok
yüksektir. Fonksiyon seviyeleri düşük olabilir. İşitme problemleri, görmede ya da motor
becerilerde yetersizlikler, sağlık sorunları olabilir.
Basit bedensel becerileri kazanabilir, öz bakım becerilerini yeterli düzeyde olmasa da
yapabilir, çoğu zaman tamamlaması için yardım gerekebilir. Başından geçen olayları basit
bir dille anlatabilir.

SINIFLANDIRMA
Psikolojik sınıflandırma Eğitsel sınıflandırma
 Hafif Derecede Zihinsel Engelliler Eğitilebilir Zihinsel Engelliler
 Orta Derecede Zihinsel Engelliler Öğretilebilir Zihinsel Engelliler
 Ağır Derecede Zihinsel Engelliler
Ağır ve Çok Ağır Derecede ZihinselEngelliler
 İleri Derecede Ağır Zihinsel EngellilerŞekil 4: Zihinsel engellilerin sınıflandırılması
Eğitsel Sınıflandırma
Zihinsel engelli çocukların eğitim gereksinimlerine göre sınıflandırma yapılmaktadır.
Zihinsel engelli çocukların neyi öğrenip neyi öğrenemeyeceklerine, ne derecede
öğreneceklerine cevap aranmaktadır. Grupların oluşturulmasında psikolojik sınıflandırmada
olduğu gibi yine zekâ bölümü puanları kullanılmaktadır. Fakat psikolojik sınıflandırmadan
farklı olarak grupları birbirlerinden ayıran zekâ bölümü puanları esnek tutulmaktadır.
Klasik eğitsel sınıflandırmalarda zihinsel engelliler genellikle eğitilebilir, öğretilebilir
ve kurumluk ya da bağımlı olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Ancak son yıllarda demokratik
eğitim anlayışının yaygınlaşması, kurumluk ya da bağımlı olarak adlandırılan grubun
davranış değiştirme tekniklerine olumlu yanıtlar vermesi sonucunda bu gruba giren
çocuklara ağır ve çok ağır derecede zihinsel engelliler ismi verilmiştir.
 Eğitilebilir Zihinsel Engelliler
Zeka bölümleri 50-54 ve 70-75 arasında olan bireylerdir. Okul çağında akademik
çalışmalarda gerilik gösterirler. Ortalama üçüncü ya da dördüncü sınıf düzeyinde akademik
bilgi ve beceri kazanabilirken bu düzeye normallere göre daha ileri yaşlarda ulaşırlar.
“Eğitilebilir” terimi içine giren çocukların okuma, yazma, matematik gibi temel
akademik becerileri öğrenebileceklerini açıklamaktadır. Başka bir ifadeyle bu çocukların
özel eğitim olanaklarıyla normal ilkokul programlarından yararlanabileceklerini
göstermektedir. Bu gruba giren çocuklar temel akademik becerilerin yanı sıra özbakım
becerileri de öğrenebilirler, ileride yetişkinlik çağına geldiklerinde tamamen ya da kısmen
geçimlerini sağlayabilecek bir iş becerisi kazanabilirler. Bu gruba yönelik özel eğitim
programları bu konulara ağırlık vermektedir.

Öğretilebilir Zihinsel Engelliler
Zeka bölümleri 25-35 ve 50-55 arasında olan bireylerdir. Genellikle okul öncesi
dönemlerde gerilikleri fark edilir. Çünkü gelişim özelliklerinde normallerden önemli
derecede farklılık gösterirler “Öğretilebilir” teriminin iki anlamı vardır:
Temel akademik becerilerde eğitilemez,
Günlük hayatın gerektirdiği sosyal uyum, pratik iletişim ve özbakım becerilerini
öğrenebilir.
Bu çocuklara yönelik eğitim programlarında ikinci gruba giren becerilerin
öğretilmesine ağırlık verilmektedir.
Öğretilebilir zihinsel engelliler yetişkinlik çağına ulaştıklarında, sosyal uyum
becerilerine ilişkin olarak ev, yatılı okul ya da korumalı işyerlerinde çalışarak üretime ve
kendi geçimlerine katkıda sağlayabilirler. Ancak yine de aile ve iş yaşamlarında çeşitli
derecelerde başkalarının yardımına bağımlılıkları vardır. Eğitim amaçları dışa
bağımlılıklarını en aza indirmek olarak ifade edilebilir.
 Ağır ve Çok Ağır Derecede Zihinsel Engelliler
Zekâ bölümleri 35 ve daha altındadır. Gerilikleri doğuştan fark edilir. Bazı basit
özbakım becerilerini en azından kısmen öğrenebilirler. Ancak yaşamları boyunca sürekli ve
yoğun bakım ile yardıma ihtiyaçları vardır.
Amerikan Zihinsel Gerilik Birliği 1992 yılında zihinsel engele sahip bireyler için
sağlanacak desteğin yoğunluğuna göre bir sınıflandırma yapmıştır.
 Aralıklı Destek Alanlar İhtiyaç olduğunda destek sağlanmaktadır. Burada verilecek desteğin en önemli özelliği
belli yaşam dönemlerini ve geçişleri kapsamasıdır. Bu grupta yer alan bireyler her zaman
desteğe ihtiyaç duymamaktadır. Destek gereksinimi yaşamın geçiş dönemlerinde (örneğin
işini kaybetme, geçici bir sağlık sorunu gibi) ortaya çıkmakta ve kısa süreli olmaktadır. Bu
destek bireyin ihtiyacına göre yüksek ya da düşük yoğunlukta olabilmektedir.
 Sınırlı Destek Alanlar
Uzun ve yoğun destek vardır. Zaman sınırlaması bulunur ancak aralıklı destekten
farklılık gösterir. Daha az personel ve para ile daha yoğun seviyede destek sağlanabilir.
(örneğin kısa süreli meslek edinme kursları, okuldan yetişkinliğe geçiş için sağlanacak
geçiş desteği gibi).
 Geniş Bir Çerçevede Destek Alanlarİş ya da okul gibi toplumsal yaşama katılımın olduğu ortamlarda sürekli (örneğin her gün)
desteğe gereksinimleri vardır. Sağlanan desteğin zaman sınırı yoktur (örneğin, uzun süreli
destek ve uzun süreli ev yaşantısı desteği gibi).
Yaygın Destek Alanlar
Bu bireylerin sürekli, yüksek yoğunlukta yaşamın her alanında desteğe gereksinimi
vardır. Yaygın destek tipik olarak diğer destek türlerinden daha çok personele ihtiyaç
duyulur ve daha zorlayıcıdır.
AAMR’nin 2002 yönergesinde bu sınıflandırma sistemi daha da geliştirilmiştir.
18.Ocak.2000 tarihinde yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Hizmetleri
Yönetmeliğinde Zihinsel Öğrenme Yetersizliği terimi altında zihinsel engelliliği gösteren
bireyler aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır.
 Hafif Düzeyde Zihinsel Öğrenme Yetersizliği: Bireyin, temel okuma-yazma ve sayma
becerilerini kazanmasında ortaya çıkan gecikme durumu.
 Orta Düzeyde Zihinsel Öğrenme Yetersizliği: Bireyin, gecikmeli bir konuşma ve dil
gelişimi, sosyal duygusal veya davranış problemleri ile temel okuma-yazma ve sayma
becerilerini kazanmasında ortaya çıkan gecikme durumu.
 Ağır Düzeyde Zihinsel Öğrenme Yetersizliği: Bireyin, ciddi biçimde konuşma ve dil
gelişimi güçlüğü, sosyal, duygusal veya davranış problemleri ile temel özbakım
becerilerini öğrenmesinde ortaya çıkan gecikme durumu.
 Klinik Bakıma Gereksinim Nedeniyle Öğrenme Yetersizliği: Bireyin, ciddi biçimde
zihinsel ve birden fazla yetersizliği nedeniyle bireyin, eğitim-öğretim kurumlarından
doğrudan yararlanamama durumu.
Bu sınıflandırmada grupların tipik davranış özelliklerinin sıralanması, ZB puanlarının
ölçüt olarak kullanılmaması gelişmelere uygunluk göstermektedir. Ancak grupların davranış
özelliklerinde birçok eksiklik bulunması ve “gecikme durumu”, “klinik bakım” gibi yanlış
anlamalara neden olabilecek kavramlar kullanılmıştır.

Cevapla
.
Konu: 0
Mesaj: 1
Cinsiyet:
Kıdem: 22-01-2011

bu yazmış olduğunuz metnin orjinaline ulaşabilme ihtimalim var mı? tez için kullanıcam ama kaynak olarak göstermem gereken metnin orjinali, yayım tarihi ve kim tarafından yazıldığı. bana geri dönebilirseniz çok minnettar olurum. teşekkürler.

Cevapla
.
Konu: 3,930
Mesaj: 11,521
Cinsiyet: Belirtmiyorum
Kıdem: 01-04-2009

Buna bakabilirsiniz )

okulweb.meb.gov.tr/.

Cevapla
.
Konu: 3,930
Mesaj: 11,521
Cinsiyet: Belirtmiyorum
Kıdem: 01-04-2009

Buradan


Buradan

Cevapla
.
Konu: 3,930
Mesaj: 11,521
Cinsiyet: Belirtmiyorum
Kıdem: 01-04-2009

Buradan

Cevapla
.
Konu: 3,930
Mesaj: 11,521
Cinsiyet: Belirtmiyorum
Kıdem: 01-04-2009

buradan

Cevapla
.

Anahtar Kelimeler

Zihinsel Engellilik Ve Sınıflandırılması ,Zihinsel Engellilik Ve Sınıflandırılması Öğretmen Forumu,Zihinsel Engellilik Ve Sınıflandırılması yükle,Zihinsel Engellilik Ve Sınıflandırılması download,Zihinsel Engellilik Ve Sınıflandırılması indirmek istiyorum,Zihinsel Engellilik Ve Sınıflandırılması ödev yükle,Zihinsel Engellilik Ve Sınıflandırılması bedava, Zihinsel Engellilik Ve Sınıflandırılması ÖDEV İNDİR,Zihinsel Engellilik Ve Sınıflandırılması YÜKLE,etkinlik,yukle,İndir,download,inndir,Zihinsel Engellilik Ve Sınıflandırılması eğitimZihinsel Engellilik Ve Sınıflandırılmasıdosya indir


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  ZİHİNSEL ENGELLİLERİN ÖZELLİKLERİ bilgeturk 0 2,414 16-12-2010, 14:00
Son Yorum: bilgeturk
  zihinsel engelliğin yaygınlık oranları bilgeturk 0 2,647 16-12-2010, 13:59
Son Yorum: bilgeturk
  Zihinsel Engelli Çocuklar ve Aileleri eğitimsokağı 0 1,796 15-08-2010, 23:02
Son Yorum: eğitimsokağı
  Zihinsel Engelliler, Özellikleri Ve Eğitimleri eğitimsokağı 0 2,796 16-07-2010, 10:13
Son Yorum: eğitimsokağıKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Türkçe Çeviri : MyBBTürkiye, MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.
MyBB Destek: InSiDe