Eğitim Sokağı
Hoşgeldiniz
Ziyaretçi. Kayıt Ol !

Sitemize Dosya Yükleyerek

Destek
Olabilirsiniz


Memurların İzin Hakları
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5[-]
Etiketler
memurların , izin , hakları

Konu: 4,842
Mesaj: 13,391
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 31-03-2009

Türk Sağlık-Sen Genel Merkezi memurlarla ilgili genel konularda yaptığı araştırmalarla memurları ve sağlık çalışanlarını bilgilendirmeye devam ediyor. Son olarak, memurların izin haklarıyla ilgili yapılan araştırma yayınlandı. Araştırmada, ilgili mevzuatlar çerçevesinde bütün yönleriyle izin hakları yer alıyor. İşte Türk Sağlık-Sen’in izinlerle ilgili araştırması:
Yıllık izin:

Madde 102 – (Değişik: 31/7/1970 - 1327/46 md.)

Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.Açıklamalar:- Yıllık izinler, personelin bir yıl boyunca göstermiş olduğu çalışma performansının verdiği yorgunluğu gidermek ve yeniden güç kazanarak , hizmetin kalite ve verimliliğini artırmayı amaçlayan dinlenme hakkıdır.Yıllık izinleri süresincememurlara maaşları fiilen çalışmış gibi ödenir. Ayrıca, emekli keseneğinde de yıllık izin süreleri eksik çalışılmış gün olarak kabul edilemez.

- Maddede geçen hizmet deyiminden, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri anlaşılmalıdır.Bu hizmet sürelerine askerlik ve yedek subaylıkta geçen süreler de dahil bulunmaktadır.Yıllık izin sürelerinin hesabında dikkate alınması gereken bu sürelere 154 sayılı Devlet Memurları Genel Tebliği gereği yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet sürelerine ilaveten kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin de dikkate alınması gerekmektedir

- Aday memur olarak göreve başlayanlar fiilen görev yaptıkları 1 yıl sonunda yıllık izne hak kazanmaktadır. Aday memurlar, bir yıllık hizmet sürelerini tamamladıklarında içinde bulunulan yıla ait yıllık izin haklarını kullanabilecekleri gibi bir sonraki yıl içinde birleştirerek de izinlerini kullanmaları mümkündür.(Örneğin 01.06.2004 tarihinde göreve başlayan bir memur 1 yılını tamamladığı 02.06.2005 tarihinde 20 gün yıllık izne hak kazanacaktır. Yine 29.12.2004 tarihinde göreve başlayan bir memur, 29.12.2005 tarihinde 20 gün süreli yıllık izne hak kazanacaktır.

- 657 sayılı Kanunun Ek 20 nci maddesinin son fıkrasında; “Devlet memurları, ikamet ettikleri il hudutlarını tatillerde ancak yetkili amirin izniyle terk edebilir” hükmü yer almaktadır.Söz konusu tatiller de 29.3.1981 tarih ve 17284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanununda düzenlenmiş bulunmaktadır.

Ayrıca, Mevzuatta konuya ilişkin bir düzenleme bulunmamakla birlikte, uygulamada kamu hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla, yıllık izin kullanan Devlet memurlarının ihtiyaç duyulan acil hallerde kurumları tarafından göreve geri çağrılabilmeleri için, yıllık izinlerini geçirecekleri yerler bildirilmektedir.

Ancak 657 sayılı Kanunun Ek 20 nci maddesi tatiller hakkında uygulanmakta yıllık izinde iken il sınırları dışına çıkan personele ise uygulanmamaktadır.

- Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesinde yıllık İzin belgelerinin iki yıl süre ile personelin görev yaptığı kurumdaki kişisel özlük dosyasında muhafaza edileceği ifade edilmektedir.Ayrıca aynı yönergede izin bitiminde görevine başlamayan veya izin konusunda yanlış beyanda bulunanlar hakkında kanuni işlem yapılacağı hüküm altına alınmıştır.Yıllık izinlerin kullanılışı:

Madde 103 – Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. (Değişik cümle: 6/7/1995 - KHK - 562/2 md.) Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar.Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.Açıklamalar:- Devlet memurlarının yıllık izinlerini müteakip yıla aktarmak için ayrıca dilekçe vermelerine gerek yoktur.Bir önceki yıldan devreden izin ile cari yılın izninin tamamen veya kısmen kullanılmaması halinde, yıl içinde kullanılan izinler için öncelikle bir önceki yılın izni kullanılır.

Amirler, memurların yıllık izinlerini kullanmalarında takdir hakkına sahiptir.Bu haklarını görevin aksamamasını göz önünde bulundurarak açıklık ve eşitlik kuralları içinde memurların yıl içinde izin kullanma zamanlarını planlayarak kullanırlar.

Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesinin 12.maddesinde; memurlara yıllık izinlerine ilave olarak gidiş ve dönüş için azami 2 şer gün olmak üzere öngörülen 4 günlük yol iznin, izin hakkının az ve iznin geçirilebileceği yerin uzak olması gibi çok zorunlu ve ender durumlarda izin vermeye yetkili amirin gerek ve uygun görmesi halinde kullandırılacağı ve bu iznin verilmesinin olağan hale getirilemeyeceği ifade edilmektedir.

Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesinin 14.maddesinde; Olağanüstü haller sebebiyle izinlerin kullanılması bakanlıkça durdurulmuş olmadıkça her takvim yılının ilk mesai gününden itibaren hiçbir talimata gerek kalmaksızın yıllık izin kullanımına müsaade edileceği ifade edilmektedir.

Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesinin 15.maddesinde; İstifa suretiyle veya başka bir nedenle memuriyetten ayrılıp bilahare yeniden memuriyete dönenlerin, yıl içinde ne zaman göreve başladıklarına bakılmaksızın ve herhangi bir kısıtlama söz konusu olmadan o yıla ait yıllık izinlerini kullanabilecekleri ve 657 Sayılı Kanuna tabi memur iken herhangi bir nedenle memuriyetten ayrılıp, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışırken, bu statülerde bulunanlara tanınan yıllık izinlerini kullanan personelin bilahare memuriyete dönmesi durumunda da , yıllık izin kullanılmasına müsaade edileceği hüküm altına alınmıştır.

Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesinin 18.maddesinde; memurun, içinde bulunduğu yıla ait iznini kullanmamış olsa dahi, bir önceki yıla ait kısmen veya tamamen kullanmadığı iznini talep edebileceği hüküm altına alınmıştır.

Radyoaktif ışınlara maruz kalan devlet memurlarına, yıllık izinlerine ek olarak bir aylık sağlık izni verilir. Bu izin Devlet Memurları Kanunu tarafından getirilmiş yeni bir izin türüdür.Söz konusu izin, Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesinin 25.maddesinde düzenlenmiş olup şua izni adını taşımaktadır.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesinin “İdari İzin” başlığını taşıyan 26.maddesinde zorunlu hallerde izin vermeye yetkili amirin takdiri ile ayda sekiz saati geçmemek üzere personele kısa süreli izin verilebileceği ifade edilmektedir.Mazeret izni:

Madde 104 – A) (Değişik: 14/7/2004 - 5223/1 md.) Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.

B) Erkek memura, karısının doğum yapması sebebiyle isteği üzerine üç gün izin verilir.

C) (Değişik: 12/2/1982 - 2595/7 md.) Memura isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde beş gün izin verilir.

Ç) Yukarda belirtilen hallerden başka, merkezlerde atamaya yetkili amirler, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar ve yurt dışında, diplomatik misyon şefleri tarafından dairesi amirinin muvafakatiyle, bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak, mazeretleri sebebiyle memurlara 10 gün izin verilebilir.

Zaruret halinde on gün daha aynı usulle mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci defa aldığı bu izin yıllık izninden düşülür.

Bu fıkra hükmü öğretmenler için uygulanmaz.

Bu izinler sırasında özlük haklarına dokunulmaz.Açıklamalar:- Mazeret izinleri iki kümede toplanır.Birinci kümede yer alan mazeret izinlerinin neler olduğu ve süreleri yasa ile saptanmıştır; takdire bırakılmamıştır.Buna göre, kadın memura doğumdan önce sekiz hafta, doğumdan sonra sekiz hafta aylıklı izin verilir(21.07.2004 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 5223 sayılı yasa ile değişik 657 sayılı DMK nun 104 maddesi (A) bendi) çoğul gebelik halinde ,doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir.Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir.Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir.Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir.Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir.Süt iznininkullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.Erkek memura karısının doğumunda 3 gün; kendisinin ya da çocuğunun evlenmesinde, anasının, babasının, eşinin, çocuğunun ya da kardeşinin ölümünde beş gün mazeret izni verilir.İkinci kümede yer alan mazeret izninin hangi durumlarda verileceğinin ve süresinin takdiri ise yönetime bırakılmıştır. Bunların yıllık toplamı on günü geçemez. Mazeret izni vermeye, atamaya yetkili üst, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar, yurt dışında ise dış temsilciliklerin başları yetkilidir.Mazeret izni, zorunlu durumlarda on gün daha uzatılabilir.Bu takdirde ikinci kez alınan izin, yıllık izinden düşülür.Ayrıca bu izinler sırasında memurun özlük haklarında herhangi bir kısıntı meydana gelmemektedir.Hastalık izni:

Madde 105 – (Değişik: 29/11/1984 - KHK 243/18 md.)

Memurlara hastalıkları halinde, verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın aşağıdaki esaslara göre izin verilir.

A) On yıla kadar (on yıl dahil) hizmeti olanlara altı aya kadar,

B) On yıldan fazla hizmeti olanlara on iki aya kadar,

C) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara on sekiz aya kadar,

İzin verilir.

Memurların, hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri, tedavi süreleri hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınır.

İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tespit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilenler tekrar görev almak istedikleri takdirde, eski derece ve niteliklerine uygun görevlere öncelikle atanırlar.

Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan memurlar ile görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memurlar, iyileşinceye kadar izinli sayılırlar.

Sıhhi izin sürelerine esas hizmetin hesabında 87 nci maddede sayılan kurumlarda emekli keseneği veya sigorta primi ödenmek suretiyle geçen süreler ile askerlikte geçen süre dikkate alınır.İyileşme halinde göreve dönüş:

Madde 106 – 105 inci maddede yazılı en çok süreler kadar izin alanlar, izinlerinin sonunda işe başlayabilmek için, iyileştiklerine dair raporunu (Yurt dışındaki memurlar için mahalli usule göre verilecek raporu) getirmek zorundadırlar.)Raporları verecek hekim ve sağlık kurulları hakkında Yönetmelik:

Madde 107 – Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya resmi sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık ve Sosyal Yardım, Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarının mütalaaları alınarak Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca düzenlenecek bir Yönetmelikle belirtilir.Açıklamalar:- Memuriyet mahalli içinde alınan hastalık raporlarının aynı gün, memuriyet mahalli dışında alınan hastalık raporlarının ise adresleri belirtilmek suretiyle 3 gün içinde ilgili personel tarafından görev yapılan birime gönderilmesi gerekmektedir.

Yıllık izin kullanmakta iken hastalığı sebebiyle raporlu olan bir personelin rapor tarihinden itibaren yıllık izni kesintiye uğrayacağından bu tarihten sonra raporda yazılı tedavi ve istirahat süresi ile ilgili hastalık izni işlemeye başlayacaktır.

İzinli iken hastalık nedeniyle rapor alan personelin hastalık izninin bitiş tarihi, yıllık izninin bitiş tarihinden sonraki bir tarihe rastlaması halinde personelin kullanamadığı yıllık iznini kullanmaya devam etmeksizin, hastalık izninin bitimini takiben göreve başlaması gerekmektedir.

İzinli iken alınan hastalık raporunun süresinin, iznin bitiş tarihinden önce sona ermesi halinde personelin hastalık sebebiyle kullanamadığı geri kalan yıllık iznini kullanabilme hakkı bulunmaktadır.

Hastalık İzinleri, Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesinin 30.maddesinde; Sağlık Kurulu Raporlarına Göre Verilecek Hastalık izinleri, Tek Hekim Raporlarına Göre Verilecek Hastalık İzinleri, Sağlık Memuru, Hemşire ve Ebelerde Alınan Raporlara İstinaden Verilecek Hastalık İzinleri, Yurt dışında Alınan raporlara İstinaden Verilecek Hastalık İzinleri ve Acil Vakalarda Alınan Raporlara İstinaden Verilecek Hastalık İzinleri olmak üzere 5 farklı kategoride düzenlenmiştir.

Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesinin 34.maddesinde; Memurların hastalık izinlerini, ancak hastalık raporlarında gösterilecek tıbbı zorunluluk üzerine merkezde kurum amirinin, illerde mülki amirin, yurt dışında ise misyon şefinin onayı ile görev yerinden başka bir yerde geçirebilecekleri, geçici görevle bulundukları yerlerde hastalanan memurların hastalık izinlerini geçici görev mahalli dışında geçirebilmelerinin de yetkili amirin onayına bağlı olduğu ve yıllık izinlerini kullanırken hastalanan memurların hastalık izinlerini bulundukları yer dışında geçiremeyecekleri hüküm altına alınmıştır.Aylıksız izin:

Madde 108 – (Değişik: 6/7/1995 - KHK - 562/3 md.)

Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla Devlet memurlarına, istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

Devlet memurlarına 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgelere veya kalkınmada öncelikli yörelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

(Değişik üçüncü fıkra: 14/7/2004 – 5223/2 md.) Doğum yapan memurlara istekleri halinde 104 üncü maddenin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilir.

Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına Devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Bunların dönüşlerinde, bu Kanunun 72 nci maddesi çerçevesinde, görev yerlerine bağlı olmaksızın atamaları yapılır.

Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde, memur derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması halinde veya aylıksız izin süresinin bitiminde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılırlar. Bunlar hakkında 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri ile bu Kanunun 83 üncü maddesi hükümleri saklıdır.Açıklamalar:

- Birinci fıkraya göre aylıksız izin memurun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek


a)ana,
b)baba,
c)eş,
d)çocukları
e)kardeşlerinin

1- Ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde,

2- Bu hallerin raporla belgelendirilmesi

3- Devlet memurun isteğinin

bulunması durumlarında verilmektedir.

Bu izin en çok altı aya kadar aylıksız verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına(6 ay daha uzatılabilir.) kadar uzatılabilir.

657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin birinci fıkrasında "izin verilebilir." denilmesi sebebiyle idarenin takdir hakkı bulunmaktadır. İdare takdir hakkını kamu yararı, hizmet gerekleri ve eşitlik ilkesi içinde kullanmalıdır. Bu gerekçelere aykırı hareket edilmesi halinde işlem idari yargıya götürülebilir. Davacı kamu yararına, hizmet gereklerine ve eşitlik ilkesine aykırı hareket edildiğini ispat edebilirse işlem iptal edilir.

Memur 6 aylık süreyi aşamaz fakat bu sürenin altında 3 ay 4 ay gibi izin alması mümkündür.

Bu fıkra uyarınca memura verilecek aylıksız izin her kişi veya olay için azami 12 ay olup, memur annesi için 12 ay izin kullandıktan yıllar sonra kardeşinin kazası içinde 12 ay aylıksız izin kullanabilecektir, ayrıca çocuğunun hastalığı veya kazası içinde 12 aya kadar aylıksız izin kullanabilir. Fıkradaki sınırlama aynı olay ve kişi içindir.

Memurun ağır kaza veya hastalığı Sağlık Kurulundan alacağı rapor ile belgelendirilmesi gereklidir.

Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde, memur derhal görevine dönmek zorundadır. Örneğin; hasta sahsın ölümü veya iyileşmesi halinde memurun görevine dönmesi gerekir. Mezkur maddenin 5 inci fıkrası hükmü uyarınca mazeret sebebinin kalkması halinde veya aylıksız izin süresinin bitiminde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılmaktadırlar.

- İkinci fıkra uyarınca izin verilebilmesi için;
1- 10 hizmet yılının tamamlanması,
2- İstek olması,
gerekmektedir.

Bu izin; memurların memuriyetleri süresince 1 defa ve 6 aya kadar verilebilmektedir.657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin 2 fıkrasında "aylıksız izin verilebilir." denilmesi sebebiyle idarenin bu iznin verilmesinde takdir hakkı bulunmaktadır.

Anılan 2. fıkra hükmüne göre alınan aylıksız izin, memuriyet süresince bir defa kullanılabileceğinden, memur istifa edip yeniden dönmüş olsa dahi ikinci bir defa bu fıkraya göre izin alamaz.

- Üçüncü fıkraya göre Doğuma bağlı aylıksız izin 657 sayılı Kanunun 108 inci maddede 12 ay olarak belirlenmiştir.

Aylıksız izin memurun isteğine bağlı olması sebebiyle memur isterse 12 aydan az izin alması mümkündür.

Devlet memurunun birden fazla doğum yapması halinde her doğum için aylıksız izin kullanmasına yasal bir engel bulunmamaktadır.

Doğuma bağlı aylıksız izin 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi ile belirlenen mazeret izin sürelerinin, bu süre de duruma göre doğumdan itibaren 8 hafta veya 8+5 =13 haftalık sürenin bitiminden itibaren başlar. Bu tarihten itibaren 12 ayın sonunda sona erer.

Mazeret izninin bitiminden itibaren göreve başlayan devlet memuru eğer isterse, aylıksız izin süresinin bitim tarihi geçmemiş olması halinde, bu sürenin bitim tarihine kadar aylıksız izin alabilir.

Memur hastalık izinlerini kullanmakta iken, daha önce belirtilen esaslara uyulmak suretiyle göreve başlamadan da doğuma bağlı aylıksız izin alabilir.

Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde, memur derhal görevine dönmek zorundadır. Örneğin, doğum yapan ve aylıksız izin alan memurun çocuğunun ölümü halinde memur görevine dönmesi gerekir. Zira burada sebep unsursundan dolayı alınan iznin gerekçesi ortadan kalkmıştır.Mezkur maddenin 5 inci fıkrası hükmü uyarınca mazeret sebebinin kalkması halinde veya aylıksız izin süresinin bitiminde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılmaktadırlar.

- Dördüncü fıkra uyarınca verilecek aylıksız izin

1)Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına Devlet tarafından gönderilen

- öğrencinin memur olan eşine,

- gönderilen memurun, yine memur olan eşine,

2) Yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine,

verilmektedir.

Bu hallerde, Devlet memuruna, memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında "aylıksız izin verilebilir." denilmesi sebebiyle idarenin takdir hakkı bulunmaktadır. İdare takdir hakkını kamu yararı, hizmet gerekleri ve eşitlik ilkesi içinde kullanmalıdır. Bu gerekçelere aykırı hareket edilmesi halinde işlem idari yargıya götürülebilir. Davacı kamu yararına, hizmet gereklerine ve eşitlik ilkesine aykırı hareket edildiğini ispat edebilirse işlem iptal edilir.

Bir yıldan az süreli olarak yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen memurların memur eşlerine görev süresi kadar aylıksız izin verilmesi mümkündür.

Devlet memurlarına bu fıkra uyarınca bir defada en fazla 4 yıl izin verilmesi mümkündür.

Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde, memur derhal görevine dönmek zorundadır. Yani yurt dışı eğitimini tamamlayan veya geri çağrılan memurların memur eşleri görevine dönmesi gerekir. Mezkur maddenin 5 inci fıkrası hükmü uyarınca mazeret sebebinin ortadan kalkması halinde veya aylıksız izin süresinin bitiminde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesinin 37.maddesine göre 657 Sayılı Kanunun 4/B. Maddesine göre sözleşmeli olarak istihdam olunan personele, eşinin tayini nedeniyle aylıksız izin verilememektedir.

- Altıncı fıkra uyarınca verilecek izinlerde 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin birinci fıkrasında "aylıksız izinli sayılırlar." denilmesi sebebiyle idarenin takdir hakkı bulunmamaktadır.

Memurlar muvazzaf askerlik süresince aylıksız izinli sayılmaktadırlar. Diğer mevzuat uyarınca askerlik süresinin kısa sürmesi halinde de askerliğin bitiminde 657 sayılı Kanunun 83 üncü maddesi hükmü uyarınca görevine dönmesi gereklidir.
Ben köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım, Ben bir bahçe suluyordum, gönlümden, Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden

Sitemizde Görev Yapmak İsterseniz Tıklayın

Turk Konulara Yorum Yazarak Destek Sağlayabilirsiniz  Turk


Cevapla
.
Konu: 255
Mesaj: 2,204
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 31-03-2009

aday öğretmen aylıksız izin alabilir mi?
ℂ* Doğuyoruz Ufuklardan ℂ*

Cevapla
.
Konu: 617
Mesaj: 1,267
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 26-03-2010

(11-06-2010, 22:30)bilgeturk Nickli Kullanıcıdan Alıntı: aday öğretmen aylıksız izin alabilir mi?
10 yıl doldurmuş olmak şart. Buda yetmez izin isteğiniz idarece kabul edilirse teklif edilebilir.
Yani biraz zor gibi..
Konuştuğum zaman kargalar susar...

Cevapla
.
Konu: 255
Mesaj: 2,204
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 31-03-2009

nasıl 10 yıl yaa..olur mu öğretmenim öyle şey.. şimdi ben bu sene 3. yılımı calışıyorum.. istesem aylıksız izin alamayacak mıyım ?
benim sıkıntım aday öğretmen alırmıydı siz benim hayallerimi de yıktınız ((
önceden eşim sözleşmeliyken sözleşmeliler alamaz kadroya gecsin alır demişlerdi de
ℂ* Doğuyoruz Ufuklardan ℂ*

Cevapla
.
Konu: 4,842
Mesaj: 13,391
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 31-03-2009

(13-06-2010, 1:57)bilgeturk Nickli Kullanıcıdan Alıntı: nasıl 10 yıl yaa..olur mu öğretmenim öyle şey.. şimdi ben bu sene 3. yılımı calışıyorum.. istesem aylıksız izin alamayacak mıyım ?
benim sıkıntım aday öğretmen alırmıydı siz benim hayallerimi de yıktınız ((
önceden eşim sözleşmeliyken sözleşmeliler alamaz kadroya gecsin alır demişlerdi de

Aylıksız İzinler

Aylıksız İzin Türleri

Madde 22- Görülecek lüzum üzerine personele verilebilecek başlıca aylıksız izin türleri şunlardır.

a. Yakınlarının Hastalığı Sebebiyle Verilecek Aylıksız İzin:

657 sayılı Kanunun 108. maddesine göre, Devlet memuru refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması ve bunun raporla belgelendirilmesi şartıyla Devlet memurlarına istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir.

b. Doğum Sonrası Aylıksız İzin:

Doğum sonrası 6 haftalık iznin, sezaryenla olması halinde düzenlenen sağlık raporunda gösterilen istirahat süresinin bitiminden itibaren, memurun isteği üzerine en çok 6 aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu sürenin tamamı bir defada verilebileceği gibi istek üzerine daha az
sürede de verilebilir. 6 aylık aylıksız iznin başlangıç tarihi doğum sonrası iznin bitim tarihidir. Bu tarihten sonra belirli bir süre görev yaparak aylıksız izin almak isteyenlere 6 aylık süreden görev yaptığı süreler düşülerek kalan süre kadar aylıksız izin verilir. 6 aylık sürenin bitimine l aydan daha az bir süre kalmışsa aylıksız izin verilmez.

c. Askerlik İçin Aylıksız izin:

Muvazzaf askerliğe ayrılacak memurlara, görev yerleri saklı kalmak suretiyle askerlik süresince aylıksız izin verilir.

d. Yurt İçine ve Yurt Dışına Sürekli Görevle Atanan Memurların Eşlerine Verilecek Aylıksız İzin:

Yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, bu süre bir defada kullanılabileceği gibi bölümler halinde de kullanılabilir.
İşçi veya sözleşmeli statüde görevli olanların eşlerine bu fıkra uygulanmaz.

e. Dış Memleketlerde Görev Alacak Memurlara Verilecek Aylıksız İzin:

657 sayılı Kanunun değişik 77, maddesine göre kurumunun muvafakati ile yabancı bir memleket veya uluslar arası kuruluşta görev alacak memurlara Bakanlık teklifi (memurun görev yaptığı daire hazırlar) Başbakanın izni ile 3'er yıllık sürelerde memuriyet süresince toplam,

1) Yabancı memleketlerde 10,

2) Uluslararası kuruluşlarda 21, yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

f. Bilgilerini Artırmak Üzere Dış Memleketlere Gönderilecek Memurlara Verilecek Aylıksız izin:

Aslî memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere 657 sayılı Kanunun 78 ve 79. maddeleri uyarınca, dış burslara dayanılarak gönderilenlerin bir yılı aşan müddetleri ile şahsen özel burs sağlayanlara aylıksız izin verilebilir.

Bunlardan, uzatma süresi dahil dış burslara dayanılarak gönderilenlere verilecek aylıksız izin süresi 3 yılı, şahsen özel burs sağlayanlara verilebilecek aylıksız izin süresi ise 4 yılı hiçbir şekilde geçemez.

Ancak, şahsen özel burs sagiayanlara aylıksız izin verilebilmesi için bursun miktarı, şekli, süresi ve kaynağı bakımından izin vermekle yetkili makamca uygun bulunması şarttır.

g. Bilgilerini Artırmak Üzere Dış Memleketlere Gönderilen Memurların Eşlerine Verilecek Aylıksız İzin:

657 sayılı Kanunun 78 ve 79. maddeleri uyarınca, mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere gönderilen memurların eşlerine, en çok 4 yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, bu süre bir kerede kullanılabileceği gibi bölümler halinde de kullanılabilir.
İşçi veya sözleşmeli statüde görevli olanların eşlerine bu fıkra hükmü uygulanmaz.
Slmeq1
Ben köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım, Ben bir bahçe suluyordum, gönlümden, Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden

Sitemizde Görev Yapmak İsterseniz Tıklayın

Turk Konulara Yorum Yazarak Destek Sağlayabilirsiniz  Turk


Cevapla
.
Konu: 255
Mesaj: 2,204
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 31-03-2009

ben suan okul acıkken bana 3 ay aylıksız izin verin ben dinleneceğim diyemiyormuyum ?
ℂ* Doğuyoruz Ufuklardan ℂ*

Cevapla
.

Anahtar Kelimeler

Memurların İzin Hakları ,Memurların İzin Hakları Öğretmen Forumu,Memurların İzin Hakları yükle,Memurların İzin Hakları download,Memurların İzin Hakları indirmek istiyorum,Memurların İzin Hakları ödev yükle,Memurların İzin Hakları bedava, Memurların İzin Hakları ÖDEV İNDİR,Memurların İzin Hakları YÜKLE,etkinlik,yukle,İndir,download,inndir,Memurların İzin Hakları eğitimMemurların İzin Haklarıdosya indir


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Devlet Memurlarının İzin Hakkı 2011 sirlimen 0 2,417 24-03-2011, 23:33
Son Yorum: sirlimen
  İşte memurun yargıdaki yeni hakları sirlimen 0 1,607 17-09-2010, 17:22
Son Yorum: sirlimen
  Memurların Basına Bilgi Ve Demeç Vermesi sirlimen 0 1,837 03-07-2010, 20:32
Son Yorum: sirlimenKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Türkçe Çeviri : MyBBTürkiye, MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.
MyBB Destek: InSiDe