Eğitim Sokağı
Hoşgeldiniz
Ziyaretçi. Kayıt Ol !

Sitemize Dosya Yükleyerek

Destek
Olabilirsiniz


Küçük gruplar sosyolojisi özet
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5[-]
Etiketler
küçük , gruplar , sosyolojisi , özet

Konu: 26
Mesaj: 27
Cinsiyet:
Kıdem: 20-01-2015

KÜÇÜK GRUPLAR SOSYOLOJİSİ


-Noam Chomsky: Çocukların ne şekilde düzenlediğine hazırlayan doğuştan gelen biyolojik bir programla doğarlar.

-Persons: Doktor hasta arasındaki ilişkiyi statü açısından inceleyen sosyolog.

-Rol: Belirli statülere sahip bireylerden istenen ve beklenen davranışlar.

-Kamuoyunu açıklayan teknik araçlar nelerdir?
- Radyo
- Kitle iletişim araçları
- İnternet
- Medya
-
-Marx Yabancılaşmak :
- Kurumlar hiyerarşisinin bozulması
- Toplum kuralları
- Kişiliğin bozulması
- Örgütlüğün dağılması
-Bireylerin normları çiğnemesinin temel sebebi nedir?
Roller ve Normlar arasındaki çatışmadır.

-Topsullaşmaya örnek: Bir çocuğun toplumun bir üyesi haline gelmesi.

Persons Doktor Hasta İlişkisi incelendiğinde hastanın mevkii bu kavramlarla açıklanamaz.

-Hastanın Mevki Açıklanamaz (Etik) Doktorun Konumu Açıklanamaz (Maddi Kazanç)
- Dürüst davranma - Manevi kazanç
- Kurumsal davranma - Duygusal konum
- Bencil davranma - Konumsal itibar
- Hümanist davranma - Etik davranış

-Durkheim-İntihar adlı çalışmasında temel malzeme intihar istatistikleri.

-Kültür: Toplumların yarattıkları maddi manevi düşünsel ürünlerin tümüne verilen isim.

-Hitler: Radyoyu bir propaganda aracı olarak kullanan ilk siyasetçi.

-Emile Durkheim: Toplumsal iş bölümü üzerine ilk olarak çalışma yapan kişi.

-Norm: Belirli bir durumda uygun olan ya da olmayan değer tutum veya davranışın ne olduğunu belirleyen ve yaptırımla desteklenen ortak toplumsal kurallara “norm” denir.

-Durkheim: Toplumsal olguların etkenleri toplumsal nitelikte değildir.

-Tarihsel süreç içerisinde toplumların geçtiği genel aşamalar
- Tarım Toplumu
- Şehir Toplumu
- Sanat Toplumu
- Sanayi Toplumu
-
-Simge: Toplumsal kullanım içinde kendi varlığından başka bir şeyi ifade eden eylem, nesne, yada olay.

-Tarde: Toplumsal yaşantının yaratmalar ve taklitlerden meydana geldiğini düşünen sosyolog.

-R.Mertan: Toplumca tanımlanmış hedeflere ulaşmak için tanımlanmamış davranışların başvurulmasının zorunlu olduğu durumları toplumsal yapı-kültürel yapı arasında uyuşmazlık anamiye yol açmaktadır. Anaminin nedenselliklerine vurgu yapar.

-Kamuoyu: Siyasi iktidarı elinde bulunduran grup ile bu grubun yönettiği kişiler arasında her zaman ve her yerde var olan ilişki ve etkileşim sürecine verilen ad.

-Kuruluş sosyologları: Comte, Voltarire, Persons, Marx

-E.Durkheim 1890’larda Fransız toplumunu anomik olarak niteleyen sosyolog.

-Fitcher ve Amiran’a göre toplum tanımında ortak özellikler nelerdir?
Ortak mekan + iş bölümü+ ortak dil+ değer+ davranış+ gruplar+ ortak kültür.

-Sosyolojninin entellektüel öncüleri :
- Tarih Felsefesi
- Siyaset Felsefesi
- Evrim hakkında biyolojik teoriler
- Toplumsal siyasal reformlar
-Hegel sayesinde entelektüel bir etkiye kavuşmuştur.
Hegel ve Saint Simone; Markx ve Comte düşünürlerini etkilemiştir.

-Sanayi devriminin temsil ettiği alanlar
- İş bölümü
- Taşımacılık
- Sömürgecilik
- Sermaye
- Göç
- Teknik Yenilikler

-Sanayi devrimi aşağıdaki alanların hangisinde değişiklik meydana getirmiştir?
- Toplumsal
- Ekonomik
- Teknolojik
- Demografik
- Gordon childe-Kendini Yarat

-Toplum tanımının vurgusu tam olarak; Kültürel süreklilik.

-Comte; Sosyoloji sözcüğünü ilk kullanan düşünür.

-Walterstein; Sosyal bilim modern dünyaya ait bir girişimdir.

-Marx; İnsan doğayı ve dünyayı dönüştürdükçe kendisine dönüştürür.

-H.Rickert; Hukuk, din ve bilim gibi kültürel yapıları toplumsal ruhun bir ürünü olarak değerlendiren düşünür.

-Durkheim’e göre toplumdaki belirleyici unsur “kolektif bilinç”.

-Mekanik dayanışma toplum olarak en çok hangi toplumlarda görülür?
İlkel toplumlarda.

- Organik dayanışma daha çok; iş bölümünün başladığı daha gelişmiş toplumlarda görülür.

- Anomi; bireysel bilincin toplumsal bilince üstün gelmesi.

- Durkheim; intihar üzerinde etkili olan temel faktör.

- Durkheim; intihar kitabında adı geçen bağımsız değişken nedir?
Din, eğitim, medeni hal, doğum oranı, boşanma.

- Bağımlı değişken: İntihar.

- Bencil intihar: Kişinin grup içinde kabul görmemesi ve korunmaması.

- Anomik intiharın temel sebebi: Ekonomik sebepler.

- Toplumsallaşmayı tam olarak kapsayan normlar
- Tutum
- Davranış
- Bilgi
- Görgü
- Hukuk

-Kültürlenmenin Tam Tanımı: Bireyin fizik, varoluş, evren ve toplum ile bütünleşmesi.

-İkincil Kültür Tanımı: Bir aş yapısına tam uyum sağlamamış topluluktur.

-Değerler; normlar ve töreler sayesinde toplumsal etkinlik kazanırlar.


-NORM’un başlıkları
- Dinsel -Ayin-tören - Ahlaksal -Moda - Örf, adet -Hukuk -Teamüller

-Teammül: Nezaket kuralları

-Hukuksal norm: Karşı gelinmesi yasak olan

-Sapma’nın karşıtı: Uyumluluk

-Aşırı uyumluluğa örnek: Yeni işe başlayan elemanın kendini kanıtlama ve sevdirmek için çabası.

-HEGEL: Yabancılaşma kavramını ilk ortaya atan kişi

-Meta Fetişizmi: Metanın ve parasal ilişkilerin insan ilişkilerinden üstün görülmesi hali

-Erich FROMM: Meta fetişizmi kavramına hizmet sektörünü ekleyen kişi

-Herbert Marcuse: Meta Fetişizmi’ne beyaz yakalıları etkileyen kişi

-Noam Chomsky: Biyolojik donanımı ilk olarak anlatan

-Statü: Grup içindeki mevkiyi belirler
-Rol: Statüdeki kişinin davranış kalıplarını belirler

-Kamuoyu: Siyasal denetleme ve katılma aracı

-Kamuoyu iletişim araçları
-Kişisel araçlar
-Kolektif araçlar
-Teknik araçlar

-Lord Falkand; basının IV. Kuvvet olarak ilan eden

- Radyo I.Dünya savaşından sonra büyük bir gelişme göstermiştir.

Orsan Welles, “Dünyalar Savaşı Piyesi”.

-Propoganda Fransız devriminde devrimci gruplara

-Stalin; “sinema, etkin ve kudretli bir yardımcıdır”.

Doğrudan Kitaba Örnekler Dolaylı Kitaba Örnekler
-Nutuk -Kökler
-Toplum sözleşmesi -Sefiller
-Kapital -Savaş ve Barış
-Kavgam

-Propoganda; kamuoyunun yapay olarak oluşturulması.

-Goebbels; propoganda’nın babası.

-Türkiye’de ilk siyasi reklamcılık Adalet Partisi için hazırlanmıştır.

-Türkiye’de ilk defa 1991 yılında seçimlerde tüm partiler reklam fiması ile çalışmıştır.

-Devlet ve toplum arasındaki farkı ilk defa Tarih Felsefeciler dile getirmiştir.

-İletişim ve haber alma araçları
-Kitap
-Afiş ve Sergi
-İnternet
-Televizyon

-Elcil intihar=Durheim Kocası ölen kadının kocası ile yakılmayı kabul etmesi

-Durkheim’in çalışmasında intiharın toplum dışı etkenleri
-İntihar ve Ruhsal Hastalık Durumları
-İntihar ve Normal Ruhsal Durumlar-Irk Katılım
-İntihar ve Hava Koşulları
-Taklit

-Gabriel de Tarde; Sosyolojinin kesinlikle bireyden haraket etmesi gerektiğini düşünen sosyolog.

-Toplumun Temel Unsurları
-Tarihsellik, örgütlülük, süreklilik


FİNAL

-Simmel’i klasik sosyologlardan ayıran yaklaşım; sosyolojig yaklaşımın parçalı ve kademeli olması.

-Simmel çalışmalarında soyut genellemeler ve görünüme önem verir.

-Simmel’e göre üç tür sosyoloji vardır.
- Genel sosyoloji
- Formel sosyoloji
- Felsefi sosyoloji

-Simmeli’in yazılarının çoğu ve ünlü denemelirini “Formel Sosyoloji” alanında yoğunlaştırmıştır.

-Simmel sembolik etkileşimciliğin başlıca kurucularındandır.

-Simmel’e göre Toplum: Birbirleriyle sürekli etkileşim içinde olan bireyler arasındaki çoklu ilişkilerin karmaşık ağıdır.

-Simmel’e göre grubun kalıcılığı için gerekli unsur;
-Mekanın ve toprağın sürekliliği
-Fizyolojik bağ ve şeref duygusu

-Simmel’e göre grubun kimliği;
-Sabit kalan üyelerin; değişen üyelerin sayısı karşısında çoğunluğu tenkit etmesiyle korunur.

-Simmel grubu varlığını koruması için;
-İki çeşit strateji izlediğini söylüyor

-Simmel grubun yapısal değişikliğinin;
-Niceliksel bir değişimin yarattığı nitelikleri bir başkalaşma ile mümkün olabileceğini söylüyor

-Simmel’e göre toplumlardaki tabakalaşma;
-Alt-üst ve orta sınıf

-Durkheim ve Simmel’in işbölümüyle ilgili ortak düşünceleri :
iş bölümünün gelişmesi ve yaygınlaşmasının emsali görülmemiş yeni bir toplumsal yapıyı ortaya çıkardığı düşüncesi.

-Simmel’in barış ve savaş ile ilgili düşüncesi;
-Barış ve savaş arasındaki ritmi yaşam formlarını koruyan bir durum olarak yorumlar

-Simmel’e göre ikili bir gruba sonradan dahil olan üçüncü üyenin uygulayabileceği strateji
-Aracı rolü, mutlu üçüncü, bol ve yönet stratejisi

-Weber’in Statü Konumu
Etkili bir toplumsal itibar iddiası diye tarif etmiştir.
-Statü gruplarının sahip olduğu yapı
-Rekabetçi bir yapıya sahiptir

-Weber’e göre Sınıf ve Statü arasındaki temel fark
-Sınıfların tersine statü grupları sosyal bir topluluktur

Birincil grup; Biz kavramıyla hareket eden dayanışma içindeki gruplardır

-Gurvitch Sosyolojisinde söz ettiği temel tipolojiler
-Mikro Sosyolojisi
-Makro Sosyolojisi
-Gruplar Tipolojisi

-Geogos Guruitch- Sosyolojiye yaklaşımını “derinliğine sosyoloji” olarak adlandırmıştır.

-Gurvitch toplumu oluşturan dinamiklerin birbirini etkileyen alt ve üst yapılardan meydana geldiğini iddia etmiştir.

-Gurvitch için en önemli toplumsal kavram tümü kapsayacak toplumsal olaydır.

-Günümüzde toplum tipi olarak kaç bütünsel toplum tipi vardır?
-Örgütlenmiş kapitalizm
-Tekno-bürokratik faşizm
-Merkezleştirici kolletivizm
-Çoğulcu kolektivizm

-Mikro Sosyolojisi; Simmel tarafından, insan ilişkilerin yakın çapta inceleyen sosyoloji dalı.

-Herbert Blumer; sembolik etkileşimcilik terimini ilk kullanan sosyolog.

-C.H.Cooley; “Birincil Gruplar” tanımlamasını ilk yapan sosyolog.

-W.G.Summer; iç grup ve dış grup kavramlarını ilk olarak kullanan ve karşılaştırmalarını yapan sosyolog.

-Herbert Hyman; “Referans Grubu” terimini ilk olarak kullanan ve bunu sistemleştiren sosyolog.

-Merton; referans grupları ile etkileşim grupları arasındaki ayrımı yapan ilişkiyi ortaya koyan sosyolog.

-Jacob Levy Moreno; “Toplum tarafından toplum için hazırlanmış bir toplum sosyolojisi” olarak görülen sosyometri kuramı.

-Moreno Sosyometri testi ilk olarak nerede kullanılmıştır?
-Mitterdof mülteci kampında

-Sosyometri’nin temellerini oluşturan üç ana kavram hangileridir?
-Eylem
-Spotanlık
-Yaratıcılık

-Moreno’nun sosyal etkileşimi incelerken bahsettiği rollerdir
-Psikomatik roller
-Psikodramitk roller
-Sosyal roller
-Sosyal aktivasyon roller

-Sembolik etkileşimcilik: Yakın gözlemler ve içten tanıma aracılığıyla gündelik yaşamın anlamlarını analiz etmek ve bu analizlerden hareketle insan etkileşimlerinin temel biçimleriyle ilgili bir yaklaşım geliştirmeyi amaçlar.

-Sosyal grubun özellikleri
-Grup üyeleri oldukça düzenli esaslara dayalı bir etkileşim halindedir.
-Gruplar içindeki bireylerin etkileşimleri gelişi güzel değildir.
-Her birinin kendine has statüsü ve rolü vardır.
-Grup üyelerinin özellikle önemli normları hedefleri ve değerleri ortaktır.

-W.G.Summer; grup üyeleriyle oluşan biz ve onlar duygularını açıklamak üzere geliştirilmiş iç grup ve dış grup tarafından geliştirilmiştir.

-Referans gruplarının özellikleri
-Karşılaştırma özellikleri vardır (referans grupları sabittir).
-Kendimizi değerlendirirken bize standartlarını sunar.
-Referans grupların normatif fonksiyonu vardır.
-Hayat şartları değiştikçe referans grupları değişir.

-Heybert Hyman; referans grubu ilk kez tarafından ortaya atılmıştır.

-Grup birleşimi ya da görevi ne olursa olsun grup kararı oluşturulurken dört aşama kaydedilir
-Oryantasyon
-Değerlendirme (yüz yüze etkileşim)
-Asli karar verme
-Denge sağlanması

-J.L.Moreno; sosyometri testi yaklaşımını geliştirmiştir.

-Moreno’nun grup teknikleri (spotanlık testi)
-Sosyometrik algı testi
-Sosyometri soru cetveli
-Sosyometri testi
-Kol testi

-Sosyometri testi; birbirini tanıyan bir grup insana örneğin; bir sınıftaki öğrencilere uygulanabilir.

-Psikodrama: Dramatizasyondan yararlanarak geliştirilen bir ruhsal tedavi yaklaşımıdır. Deneyimli bir terapist tarafından yapılır.

-Sosyometrinin kurumsal temellerini oluşturan kavramlar
-Eylem
-Spotanlık
-Yaratıcılık
-Rol

-Moreno bir sosyometri testi için belirli ölçütler ortaya koymuştur, bu ölçütler;
-Birden fazla ölçüt kullanılmasında yarar vardır.
-Ölçütler belirgin ve kolay anlaşılabilir olmalıdır.
-Dürüstlük ve spotanlık testin geçerliliğini artıracaktır.
-Test öncesinde denekler spontan cevaplar verebilecek şekilde motive edilmelidir.

-Psikodramın bazı temel araçları
-Sahte dekor
-Yönetici
-Baş oyuncu
-Yardımcı oyuncular
-Psikomatik roller
-Yemek yemek
-Uyumak
-Yürümek
-Konuşmak

-Sosyometri; zekası, ırkı, dini, ideolojisi ne olursa olsun her insan yeryüzüne tutunmaları ve yaratıcılıklarını kullanmaları için aynı derecede de fırsat veren bir dünya kurulmasına yardımcı olmaktır.

-Eylem teknikleri
-Psikodrama
-Sosyo drama
-Spotanlık testi
-Sosyometri testi

-Fordizmin özellikleri
-Standartlaştırılmış üretim
-Kitlesel üretim
-Refah devletin çalışma hayatının düzenlenmesi
-Emeğin yönetilmesi

-Henry Ford; Amerikan otomobil sanayicisinin öncüsü.

-Taylor “çalışanların ne yapmaları yani işi ne oranda ve nasıl yapmaları gerektiğini belirtmek için temel ilkeler oluşturmuştur. Bu ilkeler;
-Bilim
-Ahenk
-Azami üretim
-Her işçinin yüksek verimlilik sağlayabilecek şekilde eğitilmesi

-Taylor’un belirttiği ilkelerin iş yerlerinde uygulanabilmesi için bazı öneriler sunmuştur;
-Hareket ve zaman etüdü
-Bütün olarak teşvikli ücret sistemi
-Standlaştırma
-Çalışanların seçim ve eğitimi
-Taylorizmin ortaya çıkma nedenleri
-Teknik gelişmeler
-İş bölüm
-Makinelerin standlaştırılması
-Organizasyona ihtiyaç duyulması
(İşletmelerin büyüklüklerini azalması)

-Fayol’a göre tüm sanayi işlerini gerektirdiği işlemle alt kısma ayırmıştır
-Ticari işler (alım-satım)
-Mali işler (sermaye bulmak)
-Güvenlik işleri (malları ve insanları korumak)
-Muhasebe işleri (bilanço, maliyet)

-Fayol’a göre yönetimin öne çıkan unsurları
-Planlama
-Örgütleme
-Koordinasyon
-Kontrol

-Fayol’a göre yönetimin dayanması gereken genel ilkeleri
-İş bölümü
-Otorite
-Disiplin
-Gözetim
-Merkeziyet

-Standlaştırma: Belli işlerde kullanılacak araçların belli standartlara olması gerektiği düşüncesinden hareketle bazı deneyler yapar.

-Henri Fayol; örgütlerde yönetim faaliyetlerinin daha sistematik ve koordineli hale gelmesini sağlayarak dönemin yönetim kültüründe etkili olan isim.

Cevapla
.

Anahtar Kelimeler

Küçük gruplar sosyolojisi özet ,Küçük gruplar sosyolojisi özet Öğretmen Forumu,Küçük gruplar sosyolojisi özet yükle,Küçük gruplar sosyolojisi özet download,Küçük gruplar sosyolojisi özet indirmek istiyorum,Küçük gruplar sosyolojisi özet ödev yükle,Küçük gruplar sosyolojisi özet bedava, Küçük gruplar sosyolojisi özet ÖDEV İNDİR,Küçük gruplar sosyolojisi özet YÜKLE,etkinlik,yukle,İndir,download,inndir,Küçük gruplar sosyolojisi özet eğitimKüçük gruplar sosyolojisi özetdosya indir


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Küçük Gruplar Sosyolojisi 1-14 Pdf Sosyocan 0 2,627 28-01-2015, 16:28
Son Yorum: SosyocanKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Türkçe Çeviri : MyBBTürkiye, MyBB, © 2002-2021 MyBB Group.
MyBB Destek: InSiDe