Eğitim Sokağı
Hoşgeldiniz
Ziyaretçi. Kayıt Ol !

Sitemize Dosya Yükleyerek

Destek
Olabilirsiniz


İlköğretim Müfettişliği yeniden yapılandırılması Resmi Gazetede
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5[-]
Etiketler
ilköğretim , müfettişliği , yeniden , yapılandırılması , resmi , gazetede

Konu: 4,865
Mesaj: 13,414
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 31-03-2009

Millİ Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, resmi gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yasaya göre, il milli eğitim müdürlükleri bünyesinde eğitim müfettişleri başkanlığı oluşturulacak.

Eğitim müfettiş yardımcılığı için en az 4 yıllık yüksek öğrenim ve öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti olma şartı aranacak. Bu özelliğe sahip kişiler sınav sonucunda bu göreve başlayabilecek. Bu görevde 3 yıllık yetişme döneminin ardından yapılacak yeterlilik sınavında başarılı olanlar, eğitim müfettişi kadrosuna atanabilecek.

Eğitim müfettişleri ve müfettiş yardımcılarının alanlarında uzmanlaşmaları için gerekli önlemler alınacak. Eğitim müfettişleri, her hizmet bölgesinde 2 yıldan az olmamak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği süre kadar çalışacak.

Yasa, eğitim müfettişleri ve yardımcılarının görev alanını da belirliyor. Bu kişilerin görev alanları il, ilçe milli eğitim müdürlükleri, orta öğretim kurumlarının rehberlik ve denetimi ile bu kurumlarda görev yapan öğretmenlerin branşlara ilişkin inceleme ve soruşturmaları hariç her derece ve türdeki örgün, yaygın eğitim kurumlarının rehberlik, işbaşında yetiştirme, teftiş, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetleri olacak.

Hizmet bölgelerinin oluşturulması, buradaki çalışma süreleri, eğitim müfettişleri başkanlığının görev ve yetkileri, eğitim müfettişleri ve yardımcılarının nitelikleri, sınav, yetiştirme şekilleri, atanmalarına ilişkin usul ve esaslar ise yönetmelikle düzenlenecek.

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte ilköğretim müfettişi ve yardımcısı olanlar, eğitim müfettişi ve yardımcısı kadrolarına atanacak.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

KANUN İLE DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 5984 Kabul Tarihi: 4/6/2010

MADDE 1 – 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İl millî eğitim müdürlükleri bünyesinde eğitim müfettişleri başkanlığı oluşturulur. Eğitim müfettiş yardımcıları, en az dört yıllık yüksek öğrenimli ve öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti olan öğretmenler arasından yarışma sınavı ile mesleğe alınırlar. Bu görevde üç yıllık yetişme dönemini takiben yapılacak yeterlik sınavında başarılı olanlar eğitim müfettişi kadrolarına atanırlar. Eğitim müfettişleri ve eğitim müfettiş yardımcılarının alanlarında uzmanlaşmaları için gerekli tedbirler alınır. Eğitim müfettişlerinin, her hizmet bölgesinde iki yıldan az olmamak üzere Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenecek süreler kadar çalışmaları esastır.

Eğitim müfettişleri ve eğitim müfettiş yardımcılarının görev alanını; il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri ve orta öğretim kurumlarının rehberlik ve denetimi ile bu kurumlarda görev yapan öğretmenlerin branşlara ilişkin inceleme ve soruşturmaları hariç olmak üzere, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının rehberlik, işbaşında yetiştirme, teftiş, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetleri oluşturur. Hizmet bölgelerinin oluşturulması ve bu bölgelerdeki çalışma süreleri; eğitim müfettişleri başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışmaları; eğitim müfettişleri ve eğitim müfettiş yardımcılarının nitelikleri, sınav ve yetişme şekilleri, atanmaları, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 2 – 3797 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 4 – Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (I) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı bölümünden çıkarılmış, ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek aynı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (I) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.”

MADDE 3 – 3797 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 10 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ilköğretim müfettiş yardımcısı olarak görev yapanlar eğitim müfettiş yardımcısı, ilköğretim müfettişi olarak görev yapanlar eğitim müfettişi kadrolarına atanmış sayılırlar.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilköğretim müfettişi unvanını kazanmış olup kamu kurum ve kuruluşlarında başka görevlerde bulunanlar, talep etmeleri halinde durumlarına göre eğitim müfettişliği kadrolarına atanabilirler.

Yürürlükteki mevzuatta ilköğretim müfettişlerine yapılan atıflar bu Kanunla ihdas edilen eğitim müfettişlerine, ilköğretim müfettiş yardımcılarına yapılan atıflar ise yine bu Kanunla ihdas edilen eğitim müfettişi yardımcılarına yapılmış sayılır.

3797 sayılı Kanunun bu Kanunla değişik 53 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen yönetmelik yürürlüğe konuluncaya kadar, mevcut yönetmeliğin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.”

MADDE 4 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

a) 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının “IV- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı” bölümünde geçen “ilköğretim müfettişlerini ve yardımcılarını” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

b) 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) bendinin (6) numaralı alt bendinde geçen “İlköğretim Müfettişliği” ibaresi “eğitim müfettişliği”; aynı bendin (11) numaralı alt bendinde geçen “İlköğretim Müfettiş Yardımcıları” ibaresi “Eğitim Müfettiş Yardımcıları”, “İlköğretim Müfettişliğine” ibaresi “Eğitim Müfettişliğine” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” kısmının “A-Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (h) bendinde yer alan “İlköğretim Müfettişleri” ibaresi “Eğitim Müfettişleri” şeklinde değiştirilmiş; “B-Eğitim, Öğretim Tazminatı” bölümünün birinci fıkrasında geçen “İlköğretim Müfettişleri hariç” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

ç) Ek 32 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “ilköğretim müfettişleri hariç” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

d) Eki (I) sayılı cetvelin “I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (g) bendine “Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre atanan İç Denetçiler” ibaresinden sonra gelmek üzere “Eğitim Müfettişleri” ibaresi eklenmiş; “IV-Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

12/6/2010

(1) SAYILI LİSTE

Kurumu : Millî Eğitim Bakanlığı

Teşkilatı : Taşra

İptal Edilen Kadrolar

Serbest

Kadro

Sınıf Unvan Derece Adedi

E.Ö.H. İlköğretim Müfettişi 1 - 9 3500

E.Ö.H. İlköğretim Müfettiş Yardımcısı 1 - 9 1000

TOPLAM 4500

(2) SAYILI LİSTE

Kurumu : Millî Eğitim Bakanlığı

Teşkilatı : Taşra

İhdas Edilen Kadrolar

Serbest

Kadro

Sınıf Unvan Derece Adedi

G.İ.H. Eğitim Müfettişi 1 3000

G.İ.H. Eğitim Müfettişi 2 350

G.İ.H. Eğitim Müfettişi 3 350

G.İ.H. Eğitim Müfettiş Yardımcısı 5 800

TOPLAM 4500
Ben köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım, Ben bir bahçe suluyordum, gönlümden, Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden

Sitemizde Görev Yapmak İsterseniz Tıklayın

Turk Konulara Yorum Yazarak Destek Sağlayabilirsiniz  Turk


Cevapla
.

Anahtar Kelimeler

İlköğretim Müfettişliği yeniden yapılandırılması Resmi Gazetede ,İlköğretim Müfettişliği yeniden yapılandırılması Resmi Gazetede Öğretmen Forumu,İlköğretim Müfettişliği yeniden yapılandırılması Resmi Gazetede yükle,İlköğretim Müfettişliği yeniden yapılandırılması Resmi Gazetede download,İlköğretim Müfettişliği yeniden yapılandırılması Resmi Gazetede indirmek istiyorum,İlköğretim Müfettişliği yeniden yapılandırılması Resmi Gazetede ödev yükle,İlköğretim Müfettişliği yeniden yapılandırılması Resmi Gazetede bedava, İlköğretim Müfettişliği yeniden yapılandırılması Resmi Gazetede ÖDEV İNDİR,İlköğretim Müfettişliği yeniden yapılandırılması Resmi Gazetede YÜKLE,etkinlik,yukle,İndir,download,inndir,İlköğretim Müfettişliği yeniden yapılandırılması Resmi Gazetede eğitimİlköğretim Müfettişliği yeniden yapılandırılması Resmi Gazetededosya indir


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Icon4 Okulların Hizmet Puanı Yeniden Belirleniyor sirlimen 0 1,488 27-02-2015, 21:17
Son Yorum: sirlimen
  Yeniden Görevlendirilecek Okul Müdürleri Dersinize Çalıştınız Mı? baba_can 1 1,578 06-10-2014, 20:28
Son Yorum: baba_can
  Yeniden Üniversiteye Dönüş İçin 7 Mart Son Gün sirlimen 3 2,195 03-03-2011, 23:39
Son Yorum: muallim
Icon2 Seviye Tespit Sınavlarına yeniden İzin Çıktı sirlimen 0 2,103 11-02-2010, 18:03
Son Yorum: sirlimen
Icon9 Şubat ataması Olmaması resmi yazıyla kesinleşti sirlimen 0 1,406 01-01-2010, 18:13
Son Yorum: sirlimenKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Türkçe Çeviri : MyBBTürkiye, MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.
MyBB Destek: InSiDe