Eğitim Sokağı
Hoşgeldiniz
Ziyaretçi. Kayıt Ol !

Sitemize Dosya Yükleyerek

Destek
Olabilirsiniz


8.Sınıf İnkılap Tarihi Cevaplı Testler
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5[-]
Etiketler
8 , sınıf , inkılap , tarihi , cevaplı , testler

Konu: 3,930
Mesaj: 11,521
Cinsiyet: Belirtmiyorum
Kıdem: 01-04-2009

1- — Eğitim ve öğretimde birlik sağlanmıştır.
—Eğitimde eşitlik sağlanmıştır.

Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisi ile
Gerçekleştirilmiştir?

A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılmasıyla
B) Türk Dil Kurumunun kurulmasıyla
C) Medeni kanunun kabul edilmesiyle
D) Türk Tarih Kurumunun Kurulmasıyla

2- Atatürk;
-Hükümetin denetlenmesinin sağlanması
-Faklı görüşlerin mecliste temsil edilmesi
-Halkın ihtiyaçlarının ve eğilimlerinin öğrenilmesi
İçin aşağıdaki gelişmelerden hangisini
gerçekleştirmek istemiştir?

A) Cumhuriyetin ilan edilmesini
B) Çok partili hayata geçilmesini
C) Medeni Kanunun kabulünü
D) Saltanatın kaldırılmasını

3 -Aşağıdaki eğitim alanında yapılan inkılaplardan hangisi Atatürk’ün laiklik ilkesiyle doğrudan ilgilidir?

A) Türk Dil Kurumunun açılması
B)Türk Tarih Kurumunun açılması
C)Üniversite reformunun yapılması
D)Tevhidi Tedrisat Kanununun çıkarılması

4- Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Boğazlar komisyonu kaldırılarak Türkiye boğazlara kesin olarak egemen olmuştur?

A)Ankara Antlaşma
B) Lozan Antlaşması
C) Montrö Boğazlar Sözleşmesi
D)Londra Boğazlar Protokolü

5-Kütahya – Eskişehir Savaşları’ndan sonra halktan yardım toplamak amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hıyanet-i Vataniye Kanunu
B)Tekalif-i Milliye Emirleri
C)Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
D)Kuvay-i Milliye Kanunu

6- Mustafa Kemal’e “En büyük eseriniz nedir?” diye sorulduğunda; O, “Benim yaptığım işler, biri diğerine
bağlı ve gerekli olan şeylerdir. Fakat bana yaptıklarımdan değil, yapacaklarımdan bahsediniz.”diye cevap vermiştir.
Parçadaki soruya, Mustafa Kemal’in vermiş olduğu cevap, O’nun hangi kişisel özelliğine dayanmaktadır?

A) İleriye dönük olması
B) Özgürlük düşkünü olması
C) Akılcı davranışlar göstermesi
D) Vatanını çok sevmesi
7-Mustafa Kemal'in amacı yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde milli egemenlik ilkesini yerleştirmekti. Buna göre hangi inkılap doğrudan "milli egemenlik" ilkesi ile ilgili değildir?

A)TBMM nin açılması
B)Saltanatın kaldırılışı
C)Ankara'nın başkent oluşu
D)Kadınlara siyasi haklar verilmesi

8-Türk Medenî Kanunuyla;
• Tek kadınla evlilik ve resmî nikâh esası getirildi.
• Boşanmada ve mirasta kadın - erkek eşitliği sağlandı.
• Evlenmede her iki tarafın rızası esas alındı.
• Kadınlara istedikleri mesleğe girme hakkı tanındı.
Verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Evlilik devlet kontrolüne alınmıştır.
B) Siyasî alanda kadın - erkek eşitliği sağlanmıştır.
C) Türk ailesi modern bir yapıya kavuşmuştur.
D) Ailede demokratik kurallar benimsenmiştir

9- Şeyh Sait isyanına İngiltere’nin destek vermesinin
temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cumhuriyet rejimine son vermek
B) Halifeliği korumak
C) Musul’u elinde tutmak
D) Laik düşüncenin gelişmesini önlemek

10-1922 yılında Saltanatın kaldırılması üzerine yeni Türk devletinde

* Devlet başkanının kim olacağı
* Devletin rejiminin ne olacağı gibi sorunlar da ortaya çıkmıştır.

Bu sorunlardan aşağıdakilerden hangisiyle çözülmüştür?

A- Cumhuriyetin ilanı ile
B- Ankara’nın başkent olmasıyla
C- Çok partili hayata geçilmesiyle
D- Halifeliğin kaldırılması ile

11- I-Tekalif-i Milliye kararları
II -Tevhidi-i Tedrisat kanunu
III-Hıyanet-i Vataniye kanunu
IV-Takrir-i Sükun kanunu

TBMM' nin aldığı bu kararlardan hangileri daha çok iç huzuru ve merkezi otoriteyi sağlamak içindir?

A)I-II B)Yalnız III C)III-IV D)II-IV

12- Ankara’nın başkent olması nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Kurtuluş Savaşında önemli kararların Ankara’da alınması
B) Ankara’nın İstanbul’a göre daha büyük olması
C) Lozan Barışına göre boğazların her iki yakasında asker bulundurulamaması
D) Ankara’nın güvenlik açısından uygun olması
13-0smanlı Devleti aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle tamamen yıkılmıştır?

A)Mudanya ateşkesi
B)TBMM nin açılışı
C)Saltanatın kaldırılışı
D)İstanbul’un işgali

14- Lozan Antlaşması’nda aşağıdaki meselelerden hangisi kesin bir sonuca bağlanmıştır?

A)Kapitülasyonlar B)Hatay
C)Boğazlar D) Musul

15-Lozan anlaşmasından sonra başlayan inkılap çalışmaları sırasında 3 mart 1924' te halifelik kaldırıldı. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya çıkardığı sonuçlar arasında gösterilemez?

A)Laikliğe geçişin ikinci aşaması gerçekleştiril
B)İkinci T.B.M.M açıldı.
C)İnkılaplar için uygun ortam oluşturuldu.
D)Ulusal egemenlik tam olarak sağlandı.

16-Türk Dil ve Türk Tarih Kurumlarının kurulması Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgili bir gelişmedir?

A)İnkılapçılık B)Laiklik
C)Cumhuriyetçilik D)Milliyetçilik

17-I-Saltanatın kaldırılması
II-Medeni kanunun kabulü
III-Latin alfabesinin kabulü
IV-Cumhuriyetin ilanı

Yukarıdaki inkılapların kronolojik sırası Aşağıdakilerden hangisidir?

A)I-II-III-IV B)IV-l-III-II C)I-IV-II-III D)IV-I-II-III

18- I-Türk Tarih Kurumunun kurulması
II- Milâdî takvimin kabul edilmesi
III- Aşar vergisinin kaldırılması
IV- Hafta tatilinin cumadan pazar gününe
alınması
Yukarıda verilen inkılâplardan hangisi ya da hangilerinin batılı ülkelerle ticarî ilişkileri kolaylaştırma amacına yönelik olduğu söylenebilir?

A) II-IV B) Yalnız III
C) I - III D) Yalnız I

19- Aşağıdakilerden hangisi hukuk alanında" inkılap yapılmasının nedenleri arasında gösterilemez

A) Çağdaş hukuk sistemine geçilmek istenmesi
B) Tekke ve zaviyelerin olumsuz faaliyette bulunmaları
C)Mirasta kadın-erkek eşitsizliğini giderme düşüncesi
D) Kadın-erkek eşitliğini gerçekleştirme arzusu

20- Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in ilanı ile meydana gelen yeniliklerden biri değildir?

A)Cumhuriyetçilik ilkesinin benimsenmesi
B)Kabine sistemine geçilmesi
C)Devlet rejiminin belirlenmesi
D) Ankara'nın başkent olması

21-Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasının bir gerekçesi olarak gösterilemez

A) Halifenin dini bilgisinin yetersiz olması
B)Halifeliğin laiklikle bağdaşmaması
C)Rejim aleyhtarlarının halifeyi politikaya çekme girişimleri
D) Halifeliğin yapılacak inkılapların önünde bir engel olarak görülmesi


22- Atatürk döneminde çok partili hayata geçilememiştir. Çok partili demokrasi hayatına geçilememesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)İngilizlerle yeni bir savaştan çekinilmesi
B)Yeni rejimin tam kabullenilmemesi
C)Ekonomik durumun kötü olması
D)Rusya'da komünist rejim bulunması

23- Doğu Anadolu'da çıkan Şeyh Sait isyanı’na karşı alınan tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A)istiklal Mahkemelerinin kurulması
B)isyan bölgesinde sıkıyönetim ilan edilmesi
C)Terakkiperver Cumhuriyet Partisinin kapatılması
D)Musul Sorunu'nun İngiltere lehine çözümlenmesi

24- I- Halifeliğin kaldırılması
II- Medeni kanunun kabul edilmesi
III- Tevhidi tedrisat kanunu
Bu yenilikler sırasıyla hangi alanlarda yapılan inkılâp çalışmalarıdır?

I II III
A) Eğitim Hukuk Siyasi
B) Siyasi Hukuk Eğitim
C) Hukuk Siyasi Eğitim
D) Siyasi Eğitim Hukuk

25- 1924 Anayasasında yer alan “Devletin dini islamdır.” maddesi yine aynı anayasadan 10 Nisan 1928’de çıkarılmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir?

A) 1924 Anayasasının tümden değiştirildiğinin
B) Laiklik ilkesinin anayasaya girdiğinin
C) Halifenin bu durumu engelleyemediğinin
D) Saltanatın sona erdiğinin

Cevap anahtarı: 1 a 2 b 3d 4c 5b 6a 7c 8a 9c 10a 11c 12b 13c 14a 15b 16d 17c 18a 19b 20d 21a 22b 23d 24b 25b

Cevapla
.
Konu: 3,930
Mesaj: 11,521
Cinsiyet: Belirtmiyorum
Kıdem: 01-04-2009

1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşına katılma nedenlerinden biri değildir?
A) Daha önce kaybettiği toprakları geri almak istemesi
B) İttihat ve Terakki Hükümeti'nin Almanya'nın savaşı kazanacağına inanması
C) Almanya'ya Ortadoğu’da Pazar sağlamak istemesi
D) Devletin yeniden Avrupa’da kuvvetli duruma gelmesinin sağlanmak istemesi

2 . I. Rusya'ya yardım etmek
II. Osmanlı devletini savaş dışı bırakmak
İtilaf devletleri yukarıdaki politikalarını gerçekleştirmek için aşağıdaki hangi cepheyi açmışlardır.?
A) Kafkasya B) Çanakkale C) Kanal D) Irak
3. I. Dünya Savaşında İngiltere'nin sömürgeleriyle ilişkisini kesmek amacıyla, Almanya'nın isteği doğrultusunda aşağıdaki hangi cephe açılmıştır?
A) Kanal (Süveyş)
B) Kafkasya C)Çanakkale
D) Suriye-Filistin
4. M.Kemal'in Sömürgecilik (Emperyalizm) Anlayışına karşı verdiği ilk mücadele aşağıdakilerden hangisidir?
A) 31 Mart olayı
B) Trablusgarb savaşı
C) Balkan savaşları
D) Kurtuluş savaşı
5 5. Milli Mücadele yanlısı olan aşağıdaki cemiyetlerin hangisi Türk Milletinin haklı davasını basın ve yayın yolu ile dünyaya duyurmaya çalışmıştır?
A) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
B) Milli Kongre Cemiyeti
C) Doğu İlleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
D) Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti
6. Mustafa Kemal ilk kez tarih sahnesine aşağıdaki olayların hangisi ile çıkmıştır?
A) Trablusgarp Savaşı B) Meşrutiyetin İlanı
C) 31 Mart Olayı D) I. Dünya Savaşı
7 . Rusya hangi antlaşmayı imzalayarak I. Dünya Savaşından çekilmiştir?
A) İstanbul B) Brest Lİtowsk C) Nöyyi D) Trianon
8. 1909 yılında Meşrutiyet yönetimini yıkmak amacıyla çıkarılan ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir? A) 31 Mart vakası B) Vaka-i Vakvakiye C) Bab-ı Ali Baskını D) Celali İsyanları
9. Aşağıdakilerden hangisi I. Balkan Savaşı devam ederken Osmanlı Devletinden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir? A)Romanya B)Bulgaristan C)Arnavutluk D)Yunanistan
10. Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanmasından sonra kurulan Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin amacı nedir?
A)Fransız mandasını kabul ederek toprak bütünlüğünü korumak,
B)Mondros ateşkes Antlaşmasının olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmak,
C)Saltanatın yaşamasını ve hilafetin Osmanlı Hanedanında kalmasını sağlamak,
D)İşgal kuvvetlerine karşı Türk halkının direnişini organize etmek.
11. Adana ve çevresini işgallere karşı korumak amacıyla kurulan cemiyet hangisidir? A) Mavri Mira B)Milli Kongre Cemiyeti C) Trakya Paşaeli D) Kilikyalılar
12. İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesine nerede karar verilmiştir? A)Paris Konferansı B) Berlin Konferansı C)Mondros Konferansı D) Sevr Konferansı
13. Mustafa Kemal’in Türk kurtuluş savaşının lideri olmasında hangi daha başarısı etkili olmuştur? A) Trablusgarp B) 31 Mart Olayı C) Çanakkale D) Sakarya
14. Birinci Dünya Savaşı sonunda itilaf devletleri ile aşağıda verilen devletler arasında hangi antlaşmalar yapılmıştır?
Almanya ………………………………..
Avusturya ……………….……………..
Macaristan ……………….………...........
Osmanlı ……………………………....
Bulgaristan ……………………………….
15. Aşağıda kurulduğu veya faaliyet gösterdiği yerler belirtilen cemiyetlerin adlarını yazınız.
İzmir …………………………………………….
Trabzon …………………………………………….
Erzurum …………………………………………….
Edirne …………………………………………….

Cevap Anahtarı: 1c 2b 3a 4b 5b 6c 7b 8a 9c 10c 11d 12a 13c
14 Almanya Versay
Avusturya Sen Jermen
Macaristan Triyanon
Osmanlı Sevr
Bulgaristan Nöyyi


15 İzmir İzmir Müdaffa-i Hukuku Osmaniye Cemiyeti

Trabzon Trabzon Müdaffa-i Hukuku Milliye Cemiyeti
Erzurum Doğu Anadolu Müdaffa-i Hukuk Cemiyeti
Edirne Trakya - Paşaeli Müdafaa-i Hukuku Osmaniyesi

Cevapla
.
Konu: 3,930
Mesaj: 11,521
Cinsiyet: Belirtmiyorum
Kıdem: 01-04-2009

Batı Cephesinde TBMM’nin ilk askeri başarısı aşağıdakilerden hangisidir?
a) I. İnönü b) Gümrü c)Sakarya d) Büyük taarruz
Mustafa Kemal’e hangi savaştan sonra Mareşallik ve Gazilik ünvanı verilmiştir?
a) I. İnönü b) Eskişehir-Kütahya c) Sakarya d) Başkomutanlık Meydan Savaşı
3. Aşağıdaki yerlerden hangisi savaş yapılmadan düşman işgalinden kurtarılmıştır?
a) İzmir b) İstanbul c) Maraş d) Eskişehir
Kuvayi Milliye kime karşı kurulmuştur?
a) İstanbul Hükümeti b) İşgal Kuvvetlerine c) Ayaklanmalara d) İşgal Kuvvetlerine
5. Aşağıdaki savaşlardan hangisi saldırı savaşımızdır?
a) Büyük Taarruz b) Eskişehir-Kütahya c) Sakarya d) I. İnönü
Hatay dışında günümüz Suriye sınırımız hangi Antlaşma ile çizilmiştir?
a) Kars b) Moskova c) Gümrü d) Ankara
7. Hangi olayla TBMM İtilaf kuvvetleri tarafından resmen tanınmıştır?
a) Londra Konferansı b) San Remo c) Lozan Konferansı d) Paris Konferansı
I- TBMM’nin açılması II- Mustafa Kemal’e Mareşallik ve Gazilik unvanının verilmesi
III-Yunanlıların Denize dökülmesi IV- Düzenli Ordunun Kurulması
Yukarıdaki olaylar hangi seçenekte kronolojik olarak doğru sıralanmıştır?
a) IV-I-II-III b) IV-III-II-I c) II-III- I-IV d) I-IV-II-III
9. Türkiye’nin Kurtuluş Savaşında fiili savaş dönemini bitiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
a)Lozan Antlaşması b)Mudanya Ateşkes Antlaşması c)Moskova Antlaşması d)Ankara Antlaşması
TBMM Şeyh Sait İsyanını bastırmak amacıyla hangi kanunu çıkarmıştır?
a) Takrir-i Sükun b) Kanun-i Esasi c) Medeni Kanun d) Teşkilatı Esasiye
11. Eğitim ve öğretim kurumlarındaki ikilik çıkarılan hangi kanunla ortadan kaldırılmıştır?
a) Medrese kanunu b)Tevhid-i Tedrisat c) Teşkilatı Esasiye d)Türk Medeni Kanunu
Aşağıdaki Mustafa Kemal’e ait aşağıdaki sözler hangi savaştan önce söylenmiştir? Karşısına Yazınız.
Þ“Ordular! ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” .........................................................
Þ “Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez” .......................................................................................
Þ “Siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihini yendiniz.” ............................
Þ “Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum” ................................
13. Aşağıdaki soruların karşılarına cevaplarını yazınız
►TBMM hangi tarihte açılmıştır?...................................................................................
►TBMM’nin imzaladığı ilk antlaşma hangisidir?.....................................................
►Doğu sınırımız kesin olarak hangi antlaşma ile çizilmiştir?...............................................
►Sevr Antlaşmasının şartları hangi konferansta belirlenmiştir?..........................................
►Saltanatın kaldırılmasını hızlandıran olay nedir? .............................................................
►Hangi olayla Türkiye’de kabine hükümeti sistemine geçilmiştir? .....................................
►Son Osmanlı Halifesi kimdir? ................................................... ...............................
►Hangi kanunla kadın-erkek eşitliği sağlanmıştır? ............................................................
►TBMM’nin çıkardığı ilk Anayasa hangisidir? ................................................................
►Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası hangi olaydan dolayı kapatıldı?.................................

Cevap anahtarı
1a 2c 3b 4b 5a 6d 7a 8d 9b 10a 11b
12. Soru
Þ“Ordular! ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” Büyük Taaruz
Þ “Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez”
Sakarya Meydan Muharebesi
Þ “Siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihini yendiniz.” II. İnönü savaşı
Þ “Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum” .Çanakkale Savaşı

13. Soru
►TBMM hangi tarihte açılmıştır? 23 Nisan 1920
►TBMM’nin imzaladığı ilk antlaşma hangisidir? Gümrü Antlaşması
►Doğu sınırımız kesin olarak hangi antlaşma ile çizilmiştir? Kars Antlaşması
►Sevr Antlaşmasının şartları hangi konferansta belirlenmiştir? San-Remo Konferansında
►Saltanatın kaldırılmasını hızlandıran olay nedir? Lozan Barış görüşmelerine İstanbul Hükükümetininde çağırılması
►Hangi olayla Türkiye’de kabine hükümeti sistemine geçilmiştir? Cumhuriyetin İlanı ile
►Son Osmanlı Halifesi kimdir? Abdülmecit
►Hangi kanunla kadın-erkek eşitliği sağlanmıştır? Medeni Kanun
►TBMM’nin çıkardığı ilk Anayasa hangisidir? 1921 Anayasası
►Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası hangi olaydan dolayı kapatıldı? Şeyh Sait İsyanı

Cevapla
.
Konu: 3,930
Mesaj: 11,521
Cinsiyet: Belirtmiyorum
Kıdem: 01-04-2009

1)Sevr Antlaşmasına göre “Arabistan ve Irak “ aşağıdaki devletlerden hangisine bırakılmıştır?

a)Fransa b)İtalya c)İngiltere d)Rusya

2)Halifelik aşağıdaki hükümdarlardan hangisi zamanında Osmanlı Devletine geçmiştir?

a) Kanuni Sultan Süleyman b)Fatih Sultan Mehmet
c)Yavuz Sultan Selim d)II.Beyazıt

3)Batı cephesinde Kurtuluş Savaşının kaderini tayin eden savaşlar aşağıdaki devletlerden hangisine karşı yapılmıştır?

a) Yunanistan b)İngiltere c)Fransa d)İtalya

4) I-Saltanatın kaldırılması

II-Halifeliğin kaldırılması

III-Medeni kanunun kabulü

IV-Yeni Türk harflerinin kabulü

Yukarıdaki olayların oluş sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

a) I-III-II-IV b) II-III-IV-I c) III-IV-I-II d) I-II-III-IV

5) Misak-ı Milli’yi ilk olarak kabul eden ülke aşağıdakilerden hangisidir?

a) İngiltere b) Rusya c)Fransa d)İtalya

6) Türk Ordusunun son savunma savaşıdır.Bu savaştan önce Mustafa Kemal’e TBMM Başkomutanlık görevini vermiştir. Bu savaşın adı nedir?

a)I.İnönü Savaşı b) II.İnönü Savaşı c) Sakarya Savaşı d) Büyük Taaruz Savaşı

7) Aşağıdakilerden hangisi Sakarya savaşının sonuçlarından değildir?

1. Kars Antlaşması yapılmıştır
2. Mustafa Kemal’e Başkomutanlık görevi verildi
3. Ankara Antlaşması yapılmıştır
4. Ordumuza halkımızın güveni artmıştır


8 İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya savaş yapılmadan aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kurtarılmıştır?

a) Montrö Sözleşmesi b)Ankara Antlaşması c)Londra Konfereansı d) Mudanya Ateşkes antlaşması

9) Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barışı ve sonrasında sorun olmamıştır)

a)Kapütülasyonlar b) Boğazlar c)Hatay d)Musul


10) Aşağıdakilerden hangisi eğitim sistemimizi planlanması ve uygulanmasında gözetilmesi gereken esaslardan değildir?

a)Öğretim birliğinin sağlanması

b)Öğretimin yaygınlaştırılması ve kolaylaştırılması

c)Eğitimde fikir ve hareketin birlikte yürütülmesi

d)Eğitim ve öğretimde merkeziyetçi bir yapının oluşturulması

11. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk Ordusunun ilk askeri başarısı aşağıdakilerden hangisine karşı gerçekleşmiştir?

A) İngilizler B) Ermeniler C) Rumlar D) Fransızlar

12. Türk halkı Urfa, Antep, Maraş’ta aşağıdaki devletlerden hangisine karşı mücadele etmiştir?

A) Fransa B) İngiltere C)Yunanistan D) İtalya


13. Ermeni saldırılarını önleyen Doğu Cephesi komutanı kimdir?

A) Fevzi Çakmak B) Rauf Orbay C) Kazım Karabekir D) Ali F.Cebesoy

14. Paris Barış Konferansında alınan kararlar doğrultusunda ilk işgal hareketleri hangi ülke tarafından başlatılmıştır?

A) İngiltere B) Fransa C) İtalya D)Yunanistan

15. Aşağıdakilerden hangisiyle yeni Türk Devletinin doğu sınırı kesinlik kazanmıştır?

A) Kars Antlaşması B) Moskova Antlaşması

C) Gümrü Antlaşması D) Brest Litowsk Antlaşması

16. Kars Antlaşması

Moskova Antlaşması

Ankara Antlaşması

Yukarıdaki antlaşmaların imzalanmasında TBMM’nin aşağıdaki devletlerden hangisine karşı kazandığı başarılar etkili olmuştur?

A) Fransa B) İngiltere C) Yunanistan D) İtalya

17. Kurtuluş Savaşımızın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cumhuriyeti ilan etmek B) Anadoluyu düşman işgalinden kurtarmak

C) Anadolu halkını örgütlemek D) Hilafet ve saltanatı kaldırmak

18. Musul Meselesi Türkiye ile aşağıdaki devletlerden hangisinin arasında problem olmuştur?

A) İngiltere B) Fransa C) İtalya D) Yunanistan

19. Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antantına katılmamıştır?

A) Romanya B) Bulgaristan C) Yugoslavya D) Yunanistan

20. Bulunan yer altı kaynaklarını işlemek amacıyla Cumhuriyet Döneminde kurulan banka aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sümerbank B) İş Bankası C) Zıraat Bankası D) Etibank

CEVAP ANAHTARI:

1-C 2-C 3-A 4-D 5-B 6- C 7-B 8-D 9- A 10- D 11-B 12-A 13-C 14-D 15-B 16-C 17-B 18-A 19-B 20-D

Cevapla
.

Anahtar Kelimeler

8.Sınıf İnkılap Tarihi Cevaplı Testler ,8.Sınıf İnkılap Tarihi Cevaplı Testler Öğretmen Forumu,8.Sınıf İnkılap Tarihi Cevaplı Testler yükle,8.Sınıf İnkılap Tarihi Cevaplı Testler download,8.Sınıf İnkılap Tarihi Cevaplı Testler indirmek istiyorum,8.Sınıf İnkılap Tarihi Cevaplı Testler ödev yükle,8.Sınıf İnkılap Tarihi Cevaplı Testler bedava, 8.Sınıf İnkılap Tarihi Cevaplı Testler ÖDEV İNDİR,8.Sınıf İnkılap Tarihi Cevaplı Testler YÜKLE,etkinlik,yukle,İndir,download,inndir,8.Sınıf İnkılap Tarihi Cevaplı Testler eğitim8.Sınıf İnkılap Tarihi Cevaplı Testlerdosya indir


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  İnkılap Tarihi Notları Kupakızı 0 1,450 11-05-2009, 20:54
Son Yorum: KupakızıKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Türkçe Çeviri : MyBBTürkiye, MyBB, © 2002-2018 MyBB Group.
MyBB Destek: InSiDe