Eğitim Sokağı
Hoşgeldiniz
Ziyaretçi. Kayıt Ol !

Sitemize Dosya Yükleyerek

Destek
Olabilirsiniz


Tarih Bilgisi ve Eski Çağ Uygarlıkları - Konu Testi Soruları
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5[-]
Etiketler
tarih , bilgisi , ve , eski , çağ , uygarlıkları , konu , testi , soruları

Konu: 3,930
Mesaj: 11,521
Cinsiyet: Belirtmiyorum
Kıdem: 01-04-2009

TARİH BİLGİSİ VE İLKÇAĞ UYGARLIKLARI1. İnsan toplumlarının ilk bilgi kaynağı tarihtir.

Aşağıdakilerden hangisi, tarihe, "bilimlerin temeli" özelliğini kazandırır?

A) Pozitif bilim olması

B) Tarih bilimindeki bilgi birikimi

C) Neden-sonuç ilişkisi

D) Sosyal bilimlerden biri olması

E) Yardımcı bilimlerden yararlanması2. Aşağıdakilerden hangisi, tarihi olay niteliği taşı­maz?

A) Kültürel alanda gelişmelerin olması

B) Geçmişin deneyimiyle, geleceğe yorum getirilme­si

C) Toplumlar arasında savaşların olması

D) Yazılı yasaların yapılması

E) Keşif ve icatların gelişiminin belirlenmesi3. Yapı> kazılar sonunda; Burdur-Hacılar'da bulu­nan bir heykelciğin, Konya-Çatalhöyük' te bulu­nan bir mozaik parçasının, Gordion'da bulunan, seramik bir vazonun yaşını belirleyerek, tarih bi­limine yardımcı olan bilim dalı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Diplomasi B) Meskukat C) Etnoloji D) Kimya E) Antropoloji4. Tarihi olayların neden ve sonuç bağlantısının belir­lenmesi gereklidir.

Bu konuda tarih, siyasal alanda kendisine yar­dımcı bilimlerin hangisinden etkin biçimde yarar­>ır?

A) Arkeoloji B) Diplomatik C) Epigrafya D) Paleografya E) Nümizmatik5. Asur kitabeleri üzerinde inceleme yapan bir İlk­çağ tarihçisi aşağıdaki tarihe yardımcı bilimlerin hangisinden yararlanma gereği duymaz?

A) Filoloji B) Paleografya C) Nümizmatik D) Epigrafya E) Coğrafya6. Maden döneminde ve ilkçağ’da görülen siyasi yapı­lardan biri de şehir devletleridir. Etrafı sağlam surlar­la çevrili olan şehir devletlerinin başında yönetme gücünü tanrıdan aldığını söyleyen krallar bulunurdu. Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya ters dü­şen bir ifadedir?

A) Şehir devletleri savunma amaçlı surlarla çevrili­dir.

B) Dinsel kaynaklı monarşiler kurulmuştur.

C) Şehir devletlerinin ilk örnekleri maden dönemine aittir.

D) İlkçağın ilk siyasi yapısı şehir devletleridir.

E) Madenlerin kullanılması siyasi yapılanmayı sağ­lamıştır.7. Tarihin; tarih öncesi ve tarih çağları olarak belir­lenmesinde aşağıdaki hangi olay etken olmuş­tur?

A) İsa'nın doğumu

B) Yazının icadı

C) Ateşin bulunması

D) Alfabenin bulunması

E) İlk yazılı yasalar8. Tarih öncesinde genelde ilk dönemlerde göçebe yaş> tarzı yaygındır. Bunun sona ermesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu söyle­nebilir?

A) Krallıkların kurulması

B) Madenlerin eritilerek kullanılması

C) Ateşin kullanılması

D) Üretimin başlaması'

E) Yazının kullanılması9. Tarihi olayların öğrenimini ve araştırılmasını kolay­laştırmak için, tarih zamana, mekâna ve konuya göre sınıflandırılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi tarihin zamana göre sınıflandırılmasına örnek olarak gösterilebilir?

A) Türkiye Tarihi B) Sanat Tarihi C) Tıp Tarihi D) Yeniçağ Tarihi E) İslam Tarihi10. İnsanlar, Yontma taş Devri'nde mağara ve kaya sığınaklarını mesken olarak kullanmışlardır.

Bu devirde başardıkları ikinci büyük gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ateşin keşfedilmesi

B) Buğdayın yetiştirilmesi

C) >ın evcilleştirilmesi

D) İlk köy kültürlerinin ortaya çıkması

E) Keten-kenevir üretilmesi11. Toprakların tarıma açılması aşağıdaki oluşumlar­dan hangisinin gerçekleşmesinde etkili olma­mıştır?

A) Ticaret yapılması

B) Köleci toplumun oluşması

C) İşbölümünün ortaya çıkması

D) Dinsel inançların ortaya çıkması

E) Yerleşim birimlerinin oluşması12. İnsanlık, bugünkü uygarlığa yönelmeye Cilalı taş ça­ğında başlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu yönelişin belirtile­rinden biri değildir?

A) Kalıcı kültürün başlaması

B) Yerleşik düzene geçilmesi

C) Ateşin bulunması

D) İnsanın üreticiliğe geçmesi

E) İşbölümü ve işkollarının doğması13. Aşağıdakilerden hangisi, İlkçağ'da uygarlığın ge­lişmesi yolunda gerçekleşen olaylardan biri de­ğildir?

A) İsa'nın doğumu

B) Yazının bulunması

C) Yunan şehirlerinde demokrasinin uygulanması

D) Akdeniz'de ticaret ve koloniciliğin başlaması

E) İskender'in Asya Seferi

14. Mezopotamya Uygarlığı'nın aşağıdaki özellikle­rinden hangisi, Mezopotamya'nın coğrafi yapı­sıyla ilgilidir?

A) İlk hukuk kurallarının ortaya çıkması

B) Yazının bulunması

C) Anıt eserlerinin olmayışı

D) İlk şehir devletlerinin kurulması

E) Çivi yazısının tabletlere yazılması15. "Sümerler tarih dönemine geçen ilk uygarlıktır."

Aşağıda verilenlerden hangisi bu ifadeyi tam ola­rak açıklar?

A) İlk yazılı yasaları yapmaları

B) Yerleşik düzende başarılı olan ilk kavim olma­ları

C) Yazıyı bulmaları

D) Köleliği yasaklamaları

E) Yazılı tabletleri ile tarihi belge bırakmaları16. İlkçağ'a ait aşağıdaki oluşumlardan hangisi in­sanların gelişmesi, uygarlaşması ve sosyalleş­mesinde etkin bir yaklaşım olamaz?

A) Devletlerarası ticari ilişkilerin geliştirmeleri

B) Yasalar ve kurallar çerçevesinde yaşamayı öğ­renmeleri

C) Kültürel ilişkiler kurmaları

D) Üretimi başlatmaları

E) Köleci toplum yapısını kurmaları17. İnsanlığın bugün ulaşmış olduğu uygarlığın temelin­de Asya ve Mısır'da kurulan ilk uygarlıklar vardır. Ana uygarlıklardan birini oluşturan Mısırlıların kendi­ne özgü, resimden doğmuş, hiyeroglif denilen yazısı bulunmakta idi. Ancak, tüm Mısır yazılı eserleri gü­nümüze kadar gelememiştir.

Bunun en etkin nedeni aşağıdakilerden hangisi­dir?

A) Mısır'ın coğrafi konumu

B) Mısır'a yapı> istila ve işgaller

C) Yazılı eserlerin papirüslere yazılması

D) Eserlerin piramitlerde saklı olması

E) Yazılı eserlerin kaybolması18. Mısırlıların, tıp bilimi dalında ileri gitmelerinin en etkin sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi söy­lenebilir?

A) İnsan vücuduna(Anatomi) karşı duydukları merak

B) Hayatın ölümden sonra devam edeceği inancı

C) Mısır'da ilaç yapılacak şifalı otların çok miktarda bulunması

D) Hastalıkları tedavi edecek pratik yolları bulmaları

E) Komşu uygarlıklardan etkilenmeleri.19. Anadolu'nun coğrafi konumu ve jeolojik yapısı birçok tarihsel olayın oluşumunun temel nedenidir. Aşağıdakilerden hangisi, bu özelliklerin meyda­na getirdiği tarihsel sonuçlardan biri olamaz?

A) Anadolu uygarlığını birden çok kavim yaratmıştır.

B) Anadolu pek çok istilaya uğramıştır.

C) Göç ederek gelenlerin bir kısmı yeni uygarlıklar kurmuşlardır.

D) Anadolu uygarlığı Mısır ve Mezopotamya uygar­lıklarından etkilenmiştir.

E) Anadolu uygarlığının oluşmasında Ege havzası uygarlığının etkisi vardır.20. Aşağıdakilerden hangisi, Truva, Alişar ve Alaca-höyük'ün Anadolu tarihindeki önemini belirtir?

A) Eski ticaret merkezleri olmaları

B) Yerleşim yeri olarak kullanılmaları

C) Tarih öncesi devirleri aydınlatmaları

D) Tarih devirlerini aydınlatmaları

E) İlk siyasi birlikleri oluşturmaları21. Toplumların birbirleri ile etkileşiminde ticaretin önem­li bir yeri olduğu kesindir.

İlkçağ'da aşağıdaki uygarlıkların hangisinde böyle bir etkileşimden söz edilemez?

A) Mısır B) Fenike C) Lidya D) İyon E) Asur22.

- Mısırlıların takvimi kullanmaları

- Lidyalıların ekonomik hayatta parayı kullanmaları

Bu iki olaya bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Toplumların birbirlerinin devamı oldukları

B) Uygarlıkların dışarıdan etkilenmedikleri

C) Kültür etkileşimini hızlandırmaları

D) Bu tür olayların ilk örneklerini teşkil etmeleri

E) Toplumların ticaret ile geliştikleri23. Anadolu'da kurulan devletlerin başında krallar bulun­maktaydı. Krallık babadan oğula geçmekteydi. Kral aynı zamanda başkomutan, başyargıç ve başrahipti. Kralların yanında devlet işlerini yürüten kalabalık bir memurlar sınıfı ve asillerden oluşan danışma meclis­leri vardı. İyonya şehirleri önceleri krallar, M.Ö. V. yüzyıldan itibaren asillerin kurduğu oligarşik, daha sonraları da demokratik hükümetlerce yönetilmiştir. Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan han­gisine ulaşılamaz?

A) Genel olarak yönetimde saltanat düzeni vardır.

B) Krallar toplumda her alanda liderdir.

C) Devlet yönetiminde krallar tek başına hareket et­memiştir.

D) Kadınlar da devlet yönetiminde etkili olmuştur.

E) Zamanla yönetim anlayışında değişmeler olmuştur.24. Bir tarihçi hazırlayacağı eserde, kaynakların incelen­mesinden elde edilen doğru bilgilere dayanmalıdır. Kesin bilgi ile muhtemel bilginin ayırımını açıkça yapmalı, başkasının kendisini kontrol etmesine imkân sağlamalıdır.

Bu bilgilere bakılarak bir tarihçide bulunması ge­reken özelliklerden hangisine değinildiği söyle­nebilir?

A) Neden-sonuç bağlantısı kurması

B) Olayları, olayların yaşandığı zamana göre değer­lendirilmesi

C) Belgelere dayanması

D) Yardımcı bilimlerden yararlanması

E) Olayların yorumunu yapmamasıCevapla
.

Anahtar Kelimeler

Tarih Bilgisi ve Eski Çağ Uygarlıkları - Konu Testi Soruları , Tarih Bilgisi ve Eski Çağ Uygarlıkları - Konu Testi Soruları Öğretmen Forumu, Tarih Bilgisi ve Eski Çağ Uygarlıkları - Konu Testi Soruları yükle, Tarih Bilgisi ve Eski Çağ Uygarlıkları - Konu Testi Soruları download, Tarih Bilgisi ve Eski Çağ Uygarlıkları - Konu Testi Soruları indirmek istiyorum, Tarih Bilgisi ve Eski Çağ Uygarlıkları - Konu Testi Soruları ödev yükle, Tarih Bilgisi ve Eski Çağ Uygarlıkları - Konu Testi Soruları bedava, Tarih Bilgisi ve Eski Çağ Uygarlıkları - Konu Testi Soruları ÖDEV İNDİR, Tarih Bilgisi ve Eski Çağ Uygarlıkları - Konu Testi Soruları YÜKLE,etkinlik,yukle,İndir,download,inndir, Tarih Bilgisi ve Eski Çağ Uygarlıkları - Konu Testi Soruları eğitim Tarih Bilgisi ve Eski Çağ Uygarlıkları - Konu Testi Sorularıdosya indir


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  10. Sınıf Tarih Ders Notları eğitimsokağı 1 3,744 21-03-2011, 18:44
Son Yorum: tqba
  10. Sınıf Tarih Ders Haritaları eğitimsokağı 0 5,261 12-09-2010, 0:05
Son Yorum: eğitimsokağı
  9. Sınıf Tarih Ders Haritaları eğitimsokağı 0 5,037 12-09-2010, 0:04
Son Yorum: eğitimsokağı
  9. Sınıf Tarih Ders Notları eğitimsokağı 0 2,713 11-09-2010, 23:39
Son Yorum: eğitimsokağı
  Tarih Sözlüğü eğitimsokağı 0 1,731 10-01-2010, 4:03
Son Yorum: eğitimsokağıKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Türkçe Çeviri : MyBBTürkiye, MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.
MyBB Destek: InSiDe